Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Sof Svenska år 1 22_23

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Hur arbetar vi med språkutveckling på olika sätt och vilka är våra mål?

 

Hållpunkter för läs och skrivutveckling i Halmstad kommun (BUF):

Åk 1 Alla elever lämnar åk 1 med en fungerande avkodningsförmåga. Eleverna klarar av att skriva ljudenligt stavade ord för hand och med tangentbord. Eleverna uttrycker egna berättelser, erfarenheter, tankar och åsikter i tal och skrift samt utvecklar sin språk-, ord- och textförståelse.

Arbetssätt(exempel):

 • Arbeta med ord och meningar på olika sätt. 

 • Bokstäver - koppla bokstavens ljud till bokstavens form.

 • Träna finmotorik och penngrepp på olika sätt för att träna inför bokstavsformandet.

 • Träna på att forma bokstäver på papper.

 • Träna på att läsa ord och meningar i olika sammanhang. 

 • ASL - Spökskriva, skriva ord, meningar för hand och på lärplatta. Komplettera skrivandet med att rita bilder till orden/texten. t.ex. skriva till bilder, skriva en faktatext, skriva meningar om ett ämne, skriva en enkel saga, skriva Vem är jag? ( ledtrådar till en sak, djur eller person)

 • Lyssna till högläsning av olika texter och berättelser

 • Samtala kring olika texter och ord. Träna på läsförståelsestrategier t.ex. att förutspå, att skapa inre bilder, att ställa frågor till texten. 

 • Framföra egna åsikter, lyssna och reflektera i par och i grupp.

 • Se på Livet i bokstavslandet och arbeta utifrån innehållet i dem - både språkliga och praktiska uppgifter.

 • Sjunga olika sånger. 

 • Träna på att berätta om något vardagligt i större eller mindre grupp. 

 • Träna på att redovisa om något man lärt sig för en större eller mindre grupp. 

 • Gemensamt skrivande- vi skriver tillsammans på clevertouchen. 

 • Börja öva på att ge kamrater respons på deras arbete.

 

Förklaring av ASL:

 • ASL  - att skriva sig till läsning. Eleverna använder lärplattan som skrivverktyg i skolan eftersom den är motoriskt enklare för yngre barn än vad en penna är. Det i sin tur främjar berättandet och skrivlusten. Under skrivprocessen använder vi programmet Skolstil 2 som har en inbyggd talsyntes, barnen hör hela tiden vad de skriver.  De skriver oftast tillsammans med en arbetskompis för att få ett gemensamt språkligt lärande. 

Bedömning:

Bedömning görs kontinuerligt under läsåret. Du kan se bedömningar under matriser. Matriserna är Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd (läsa och skriva). 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Digitala verktyg och medier för kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback