Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Grundläggande kemi (22)

Maja Beskowskolan, Umeå · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Syfte: Eleverna ska ha kunskap om begreppen fast, flytande, gasform, kokning, avdunstning, kondensering, stelning, blandningar, lösningar , några grundämnen och kemiska föreningar. De ska ha kunskaper om vattnets egenskaper och beskriva dess roll som lösningsmedel och som transportmedel i mark och växter. De ska ha kunskaper om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer t ex syrets betydelse för förbränning. Eleverna ska kunna genomföra mätningar , observationer och experiment samt ha insikt om hur de utformas. De ska kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet. Eleverna ska känna till hur man hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. De ska ha inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs och miljöfrågor och om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor. Detta får de träna på i detta avsnitt som handlar om grundläggande kemi.

 

Kap 1 Kemins grunder  sid: 7 - 49 

1.1 Atomer 
13.1 Atomens delar (uppbyggnad) s.342-343
1.2 Molekyler
1.3 Grundämnen kemiska föreningar.
1.4 Kemiska föreningar.
1.5 Fast flytande gasform
1.6 Kemiska formler
1.7 Joner och jonföreningar
1.8 Blandningar
1.9 Separation
Sammanfattning på kapitel 1 s.44-45

Kap 2 Luft sid: 63-66
2.4 Koldioxid- både växthuseffekt och läskbubblor (koldioxid och växthuseffekten)

 

  Exempel på laborationer på detta område

1. Koka vatten och bestämma kokpunkten på vatten och ett annat ämne.

2. Kemisk reaktion där en ny kemisk förening bildas

3. Destillation av vatten och salt/karamellfärg.

4. Socker/salt och sand separation (labb 24)

5. Vatten och brustablett (demo/diskussion om man hinner)

 

Mål:
 Att de byggstenar som bygger upp allt omkring oss kallas atomer.

 Periodiska systemet – visar våra grundämnen. Att det finns ca 100 st.

 En del viktiga ord = begrepp som vi måste kunna:

- Grundämne = uppbyggt av bara en sorts atomer

- Kemisk förening = uppbyggt av flera olika atomslag

- Molekyl = atomer som sitter ihop i grupper, två och två eller fler.

- Kemisk reaktion = När två ämnen reagerar med varandra och nya ämnen med nya

egenskaper bildas.

 Att grundämnena delas in i metaller och icke-metaller och att metallerna är lätta att

känna igen då:

- De leder värme/kyla bra

- De leder elektrisk ström bra

- De har metallglans

 De kemiska beteckningar vi lärt oss på grundämnen (syre, väte, kol, natrium, klor,

silver, guld och järn) och molekyler (koldioxid, vatten, syrgas och vätgas).

 Aggregationstillstånden: Fast – Flytande – Gas samt vad övergångarna mellan dessa

kallas (smältning, stelning, förångning och kondensering)

 Vad som menas med ett lösningsmedel.

 Skillnaden mellan en lösning och en uppslamning.

 Vilka faktorer som påverkar lösligheten hos ett ämne, t.ex temperatur, omrörning.

 Att de flesta ämnen omkring oss är blandningar av olika slag.

 Skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening.

 Kunna förklara och använda olika separationsmetoder och veta för vilka blandningar

de lämpar sig (filtrering, dekantering, avdunstning, destillering).
 Kunna beskriva syrets, kvävets, koldioxidens och vätets egenskaper och betydelse för oss och allt levande.
(Ni behöver bara kunna de färdiga svaren på instuderingsfrågorna som jag skrivit om gaserna.)
 Beskriv lite enkelt vad växthuseffekten är för något och hur de påverkar oss och naturen.

 

 

 

Skriftligt prov på innehållet i kapitel 1 och delar av kapitel 2 s.63-66 samt kapitel 13, s.342-343 i kemiboken.Avsnitten som kommer här nedan arbetar vi med på lektionerna, gör laborationsrapporter och har läsläxor på.
Tyngdpunkten kommer att ligga på avsnittet "syror och baser" kapitel fyra.

Kap 2 Luft sid: 51 - 62
2.1 Luft (syrgas, vätgas, kvävgas)
2.2 Ädelgaser
2.3 Ozon 

 

Kap 3 Vatten sid 81 - 101

3.1 Vattenplaneten jorden
3.2 Vatten har ovanliga egenskaper
3.4 Vattenrening

 

Kap 4 Syror och baser

4.1 pH värden
4.2 vad är en syra
4.3 vad är en bas
4.4 starka/svaga syror och baser

 

Laborationsrapport, samt läxförhör på syror och baser.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi 7-9
Uppgifter
Prov kapitel 1,delar av kapitel 2 och delar av kapitel 13, se studiehandledningen i NO classroom samt länken i provkalendern. Prov tisdagen den 27/9 vecka 39.