Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1 BARL

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 juni 2023

Det här är en översiktsplanering för kursen för att synliggöra moment, kunskapskrav och nivåer i kursen.

För uppdaterad årsplanering: 

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/alexander_malmstedt_norrtalje_se/EspNbGWT1CpCqpuhZN7IPgoBEOUxXCRIaEH9hTAy3U07Og

 

 

MOMENT

DATUM

 

 

POLITISKA SYSTEM:

 

INTRODUKTION SAMT SÅ STYRS SVERIGE

38

SÅ STYRS SVERIGE

38

SÅ STYRS SVERIGE

38

POLITISKA IDEOLOGIER, ÖVERSIKT

39

POLITISKA IDEOLOGIER, SCHEMA

39

TRE VÄLFÄRDSMODELLER SAMT RIKSDAGSPARTIERNA

39

RIKSDAGSPARTIERNA SAMT POLITISKA IDEOLOGIER, DIAGRAM

40

REPETITION

40

SKRIFTLIG EXAMINATION, SÅ STYRS SVERIGE

40

Muntlig komplettering/FILM

41

Film/Muntlig komplettering.

41

Återkoppling:

41

APL

42

APL

42

APL

42

APL

43

APL

44

APL

45

APL

46

PRIVATEKONOMI

47

PRIVATEKONOMI

47

PRIVATEKONOMI

47

PRIVATEKONOMI

48

PRIVATEKONOMI (prov)

48

Presentation privatekonomi

48

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Intro

        49 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Flik 1

49

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Flik 1

49

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Diktatur/demokrati

50

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppgift

50

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppgift

50

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppgift

51

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppgift

51

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppgift

51

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Uppgift

51

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (Inlämning)

52

JULOV

   

JULOV

    

JULOV

    

APL

1

APL

2

APL

3

APL

4

APL

5

APL

6

ARBETSMARKNAD

7

ARBETSMARKNAD

7

ARBETSMARKNAD

7

ARBETSMARKNAD

8

ARBETSMARKNAD

8

ARBETSMARKNAD

8

LOV

9

LOV

9

LOV

9

ARBETSMARKNAD

10

ARBETSMARKNAD

 10

ARBETSMARKNAD

10

KOMPLETTERING/

11

 

11

 

 11

APL

12

APL

13

APL

14

APL

15

APL

16

MASSMEDIER

17

MASSMEDIER

17

MASSMEDIER

17

MASSMEDIER

18

 MASSMEDIER

 18

MASSMEDIER

18

MASSMEDIER

 19

MASSMEDIER

19

MASSMEDIER

 19

MASSMEDIER

 20

MASSMEDIER

20

MASSMEDIER

20

UTVÄRDERING

21

UTVÄRDERING

21

UTVÄRDERING

21

 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.

Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 1a1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback