Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Studieteknik, förebilder, mod och lite sensommarprat

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

”En och en halv timme genomtänkt och begåvad radio som roar och berör. Du möter intressanta människor som berättar om sina upplevelser och spelar sin favoritmusik.” Så beskriver radiokanalen P1 sin lyssnarsuccé Sommar i P1 där kända personer, både yngre och äldre, pratar om allt från sin uppväxt, sin idrottskarriär till sitt yrke. Nu vill jag lära känna dig och därför ska du nu få skapa och tala in ett alldeles eget (sen)sommarprat.

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan analysera texter i form av delar ur sommarprat samt kortare skönlitterära texter / radioteater genom att sammanfatta ett innehåll, svara på frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Du resonerar om texterna med koppling till egna erfarenheter och med koppling till din omvärld. 
 • Du visar att du kan förbereda en muntlig framställning i ett manus.
 • Du visar att du kan framföra en muntlig framställning med anpassning till syftet med ditt sommarprat (t ex inlevelse, röstläge).
 • Du visar att du kan levandegöra ditt sommarprat i ett digitalt verktyg med hjälp av det estetiska uttryckssättet musik.
 • Du visar att du kan skriva en biografi över en känd person med variation, anpassning till textens typ och språkliga normer.
 • Du visar att du kan ge omdömen om andras texter och att du utifrån respons kan förbättra och bearbeta dina texter.

 

Undervisning

 • Vi kommer börja med att arbeta kring studieteknik eftersom det är något du kommer ha nytta av i alla ämne.
 • Vi tränar oss på att söka information på olika sätt.
 • Vi läser och lyssnar på kortare skönlitterära texter och tränar på att reagera på texter och svara på samt ställa olika slags frågor. 
 • Vi lyssnar på delar ur sommarprat och diskuterar innehåll och form.
 • Vi går igenom hur ett sommarprat kan vara uppbyggt och hur man kan förbereda det.
 • Vi övar på att använda vår röst på olika sätt i muntliga övningar.
 • Vi läser utdrag ur biografier och diskuterar texttypen.
 • Vi tränar på att söka information om en känd, modig förebild. 
 • Vi skriver biografier/levnadsskildringar av kända personer som har visat stort mod och som du tycker är en förebild.
 • Vi tränar på att ge respons på texter och vi bearbetar texter mot större variation, korrekthet och mer innehåll.

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och analysera skönlitterära texter genom att resonera med koppling till egna erfarenheter och till din omvärld. (kommentar)
 • Din förmåga att förbereda och framföra en muntlig framställning med struktur och anpassning till syfte. (kommentar)
 • Din förmåga att levandegöra din text med musik som ett estetiskt uttryckssätt. (kommentar)
 • Din förmåga att skriva en biografi med anpassning till textens typ och språkliga normer. (matris)
 • Din förmåga att ge respons på andras texter och att utifrån respons bearbeta egna texter. (matris)

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Skriva biografi / levnadsskildring
Ge omdömen samt bearbeta sin text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback