Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Fokusområde 1 Social kompetens Härryda Familjedaghem Marie Runhammar HT-22

HINDÅS FAMILJEDAGHEM, Härryda · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

I detta fokusområde kommer vi att arbeta med: Samspel, värdegrund, självförtroende, självkänsla, känslor, egen identitet och jag & gruppen.

1. Prioriterat mål

Barnets perspektiv

Barnkonventionen

Leken

Fokusområde enligt årshjul

 

2. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

# Ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna*

# Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

3. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?

 • Spela spel
 • Läsa "kompis-böckerna"och prata om Barnkonventionen
 • Måla av oss själva (tydliggöra att vi alla är olika)
 • Samarbetslekar (tydliggöra att vi alla behövs för att uppnå ett speciellt mål)

 

 

4. Hur ska jag väva in de övergripande målen i planeringen.

 - Demokrati, delaktighet och inflytande

 • Låta barnen vara med och bestämma och utgå ifrån deras intressen och på så sätt ge barnen delaktighet och flytande över sin dag.

 - Skapande, kreativitet och digital kompetens

 • Vi använder oss av återvunnet material i skapandet. Barnen erbjuds olika saker utifrån deras tankar och förmågor.
 • Använder ipaden för att lyssna på sagor i Pollyglutt som tar upp ämnet.
 • Fritt skapa av material vi tagit med från skogen.

 - Genus och likabehandling

 • Hitta kvinnliga förebilder, barnkonventionen - gäller alla barn, att det är ok att visa känslor oavsett kön.

 - Hållbar utveckling

 • Återanvända material - skapa egna leksaker
 • Barnen är med och följer processen i odling och på så sätt skapar vi en förståelse för vikten av närodlat, avfall som kan bli till näring till nya växter.

 - Motorik och hälsa

 • Vi behöver bra mat för att må bra, vi behöver röra på oss och vi behöver också vila för att må bra.
 • Vara en "bra kompis" gör att vi mår bra i själen, det är också viktigt. 

 - Relationell pedagogik

 • Vara närvarande i alla aktiviteter och se till att alla barns behov blir tillgodosedda.
 • Vara uppriktigt intresserad när barnen frågar eller berättar något.
 • Ställa produktiva frågor och fånga deras intressen och utmana dom i deras kompetens.
 • Vara fysiskt och psykiskt närvarande när de behöver uppmuntran, stöttning eller extra närhet.

3. Strategier

- Ha med barnen i planeringen

 • Vid frukostbordet eller i samlingen diskutera med barnen vad de har för ideer eller önskemål

- Den pedagogiska måltiden

 • Diskutera kring maten: vad kommer den ifrån, kan vi själva odla, varför måste vi äta, smaken är olika alla gillar inte samma saker.

- Produktiva frågor

 • Vara genuint intresserad av det barnen för eller skapar, ställa följdfrågor och utmana vidare när barnen berättar eller visar vad de gör.
 • Exempel: varför tror du att det blev så här, Hur kan vi göra för att komma vidare? kan vi göra på något annat sätt?

- Observera varje enskilt barn

 • Filma korta sekvenser och göra noteringar vid aktiviteter

- Vara medforskande

 • Vara med barnen på deras nivå, vara nyfiken på vad de gör och diskutera. 
 • Erbjuda material för vidareutveckling.

- Lekstöd

 • Vara närvarande i barnens lek och finnas där som stöd eller hjälp att komma vidare i leken.
 • Hjälpa barnen in i leken.
 • Leka med barnen i deras lek.

- Talking hands

 • Ta fram nya bilder med tecken och pratkartor som kan kopplas till "social kompetens" tex. hur ser våra känslouttryck ut.
 • Leka fram ett intresse och få barnen att förstå syftet med att använda händerna för att "prata".
 • Barnen utan språk kan då tydligt visa vad de vill och göra sig förstådda, och de övriga barnen kan förstå bättre vad de andra barnen menar.

 

4. Indikatorer

Barnets perspektiv -. Att barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor och svarar på öppna frågor

Barnkonventionen - Att barnen är insatta i att det finns en barnkonvention

Leken - Att barnen har strategier i att starta upp eller ta sig in i en redan befintlig lek och vågar och väljer att ingå i nya konstellationer.

Fokusområdet enligt årshjulet - 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback