Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Skogen

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Och får man tälta var man vill? Detta och andra intressanta saker kommer vi att lära oss om skogen!

Under tre veckor, v34-36 kommer vi att arbeta med Skogen.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från boken Koll på NO. Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner om skogen.

Vad ska du lära dig?

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

  • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
  • berätta om hur löv & döda djur bryts ner
  • känna till namnen på några träd, bär & svampar
  • ge exempel på näringskedjor i skogen
  • känna till några rovdjur & bytesdjur
  • veta vad människan använder skogen till
  • förklara vad som menas med allemansrätten

Hur ska du visa att du lärt dig?

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • Förklara och beskriva 
  • Söka och använda information
  • Att samtala om berörda ämnen.

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen
Koll på NO4 - Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback