Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Projekt sagor

Stråtjära förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi ser ett stort intresse hos barnen att lyssna på sagor i olika former.

Nuläge

Sagor i alla former uppskattas av barnen. Vi ser även att fler och fler upptäcker bokstäver och det skriftliga språket.

Mål

Sagoarbetet ger stora möjligheter till språkutveckling hos barnen samt utveckla sin förmåga att samarbeta, lyssna och ta hänsyn till andra.

Syfte

Vi vill att barnen genom ett fördjupat och lustfyllt arbete med olika sagor stimulerar sin fantasi, kreativitet och lust att berätta.

Genomförande

Projektet kommer att löpa över hela läsåret och vi kommer att dela in barnen i tre lärgrupper. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska de olika sagorna genom:

  • Böcker, flanellografsagor, berättande och återberättande
  • Dramatisering
  • Film
  • Sånger, rim och ramsor
  • Digitalisering
  • Skapande
  • Utflykter

Dokumentation under lärprocessen

Vi knäpper kort, lägger ut löpande på Unikum och har en dokumentationsvägg för våra alster. Alla i arbetslaget är ansvariga för dokumentationen. 

Ansvar

Alla i arbetslaget är ansvariga för att arbetet blir gjort. Pedagogerna har ansvar för en varsin lärgrupp. 

Uppföljning

Reflektion i Unikum både enskilt och i arbetslaget 1 gång/vecka, analys1 gång/månad och utvärdering 1 gång/termin. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback