Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska åk 2

Årstadskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2023

För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Att få upp läshastigheten tar tid men när läskondisen kommer får man sin belöning! Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller. Under läsåret får du möjlighet att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra. Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Svenska språket kommer in i allt vi arbetar med i skolan. Vi läser, skriver, talar, lyssnar och reflekterar hela tiden i alla ämnen.

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker 
 • ha tyst läsning
 • läsa för varandra
 • ha boksamtal
 • läsa olika slags texter,  samtala och svara på frågor om innehållet
 • ha läsläxa
 • på olika sätt bearbeta texterna från läsläxan.
 • få skriftliga instruktioner i uppgifter vi jobbar med
 • arbeta med läsförståelse t.ex. i arbetsboken, Läsförståelseböckerna och arbetsblad
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • skriva faktatexter 
 • skriva bokrecensioner
 • skriva sagor och berättelser
 • skriva till egna / andras bilder
 • arbeta med välskrivning
 • ha gemensamma genomgångar av de vanligaste skrivreglerna
 • arbeta med rättstavning
 • arbeta med språkövningar 

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling
 • samtala om vardagliga händelser
 • ha genomgångar i olika ämnen
 • redovisa olika arbeten, t.ex. läxan

Vi tränar informationssökning:

 • biblioteksbesök
 • på Ipaden

Undervisning och arbetsformer

 • läsa ur din lådbok med flyt
 • svara på frågor om en text du läst
 • vara med i samtal kring gemensamt lästa texter
 • skriva egna texter med stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt ställe
 • stava rätt till vanliga ord i dina texter
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning
 • skriva enkla faktatexter
 • skriva med tydlig handstil och på iPad
 • ge omdömen om dina egna och andras texter
 • utifrån omdömen du har fått av andra arbeta vidare med din text och göra förbättringar
 • kunna ta enkla muntliga instruktioner

Bedömning - vad och hur

Du får visa vad du kan både muntligt och skriftligt, i gemensamma genomgångar, eget arbete, arbete i grupp och vid diagnoser/prov.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback