Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

SPRÅK och KOMMUNIKATION

Skutehagsvägen 102 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor. Vi arbetar för att skapa goda språkliga miljöer för barnen där de får möjlighet att både tala, samtala, lyssna, skriva och läsa allt utifrån egen förmåga.

VARFÖR?

”Språk och kommunikation påverkar bemötande och delaktighet, som i sin tur påverkar identitetsutveckling och självbild. Att arbeta med språk och kommunikation i förskolan är på så sätt i förlängningen ett värdegrundsarbete.”(Språklig förebild i förskolan, 2019 Karolina Larsson)”Det stöd vi i förskolan ger till ett enskilt barn har flera syften. Vi vill hjälpa barnet att få ta del av samspel och gemenskap på samma villkor som de andra barnen i gruppen. Vi vill också stödja barnets vidare språkutveckling och bygga barnets självkänsla. Men insatserna riktas lika mycket mot gruppen som mot individen. Det handlar om att skapa samtalsklimatet som vi vill ha. Att kommunicera på ett sätt som gör att alla barn vill samarbeta och hjälpa varandra. Det kan också innebära att vi skapar acceptans för olika sätt att kommunicera.”(Språklig förebild i förskolan, 2019 Karolina Larsson)
För att ge barnen goda förutsättningar att lyckas i leken men också i vardagen har vi valt språk som fokusområde. Barns språkutveckling sker i en kronologisk ordning även om det är en ständigt pågående process. Basen består av funktion d.v.s. språkanvändning och nästa steg är att utveckla innehåll och ordförråd. Språkutvecklingen fortsätter sedan med grammatik och språkljud. Förmågor i det första steget utvecklas i tidig ålder medan förmågor i senare steg utvecklas allt eftersom barnet blir äldre. En god utveckling kräver alla stegen och som vanligt arbetar vi med vårt fokusområde under hela veckan och då oftast i helgrupp medan vi arbetar mer riktat och åldersanpassat i våra torsdagsgrupper.

VAD?

På torsdagsförmiddagarna är barnen indelade i tre åldershomogena grupper där vi har planerad undervisning. I våra grupper arbetar vi bl.a. med rim, ramsor, språkljud, Praxisalfabetet och sagor i form av högläsning och återberättande. Vi använder oss av aktiv läsning vilket innebär att vi ställer frågor och gör återkopplingar under sagan. Barnen lär sig då att lyssna mer koncentrerat och får en fördjupad förståelse för innehåll och sammanhang. I våra grupper tolkar vi också bilder och tar hjälp av dessa för att berätta egna sagor. Vi har ett flertal böcker med tillhörande rekvisita där figurerna kan få nya roller och karaktärsdrag. Barnen arbetar med prepositioner och synonymer och har språklek med Babblarna. 
Förutom språk som består av innehåll, form och användning arbetar vi med kommunikation och tal. En grundläggande förmåga för kommunikation är ömsesidigt samspel och en delad uppmärksamhet. Förutom att kommunicera med tal kan vi använda bilder, tecken, gester och kroppsrörelser(AKK-alternativ och kompletterande kommunikation). Vi använder till viss del tecken som stöd(TAKK) men framförallt bilder som tydliggör kommunikationen och hjälper barnen att själva starta densamma så att de inte bara blir mottagare av information utan själva kan förmedla det de vill. I hallen har vi ett bildschema för att underlätta självständighet vid påklädningen. Vi har även ett dagsschema inne på avdelningen samt bilder på de flesta av våra aktiviteter. 

HUR?

Genom att använda språket aktivt och medvetet i de vardagliga situationerna får barnen en ökad förståelse för ordens betydelse och de får ett större ordförråd. Det gör skillnad om man säger till ett barn att ”gå och tvätta händerna” jämfört med att gå med barnet och tillsammans uppleva och benämna varmt, kallt och ljummet vatten.
En stor del av barnens språkinlärning sker genom leken och där behöver vi pedagoger vara delaktiga och engagerade för att utmana deras språklärande. Barnen behöver bli bekräftade och få hjälp med återkopplingar till tidigare erfarenheter och upplevelser.
Vi har alltid ett stort urval av böcker på avdelningen. Barnen får önska böcker som vi förbeställer och sedan turas de om att följa med till bokbussen. När vi läser tar vi tillfället i akt och fångar upp kluriga och ovanliga ord som vi kopplar till innehållet i boken men också till barnens vardag. Öppna frågor låter barnen utveckla svaren till skillnad mot stängda frågor som kan besvaras med ett ja eller nej. Vi har barn i gruppen som är tvåspråkiga vilket vi tar tillvara på.
Förutom böcker i fysisk form använder vi den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar kontinuerligt arbetet tillsammans med barnen. Varje vecka gör vi ett inlägg i barnens lärloggar från veckans torsdagsgrupp.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter