Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Livskunskap i förskoleklass 2022/2023

Ugglums skola F-4, Partille · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Livskunskap handlar om att arbeta med värdegrundsfrågor. Vi vill skapa ett tryggt klimat där alla barn vill, vågar och kan ta sin plats i gruppen.

När vi arbetar med Livskunskap arbetar vi med barnens sociala kompetens och färdigheter. Vi pratar om och sätter ord på olika känslor och hur de kan ta sig i uttryck. Vi samarbetar och diskuterar värdegrundsfrågor och skapar ett gott och tryggt klimat där alla barn vågar och får ta plats. Vi arbetar med leken som ett verktyg för att lära känna varandra. Vi delar in barnen i slumpvisa grupper och de får prova på olika aktiviteter.

* Vi startar med att skapa gemensamma trivselregler och arbetar fram Ledstjärnor. Vi pratar om hur vi vill ha det när vi är tillsammans. Vi tittar på olika filmer som handlar om olika dilemman som barnen sedan får tänka till kring och diskutera i grupp.

* Nästa steg är att arbeta med känslor. Vi pratar om olika känslor, sätter namn på dem, pratar om hur de känns och var i kroppen de känns. Vi pratar också om hur olika känslor kan ta sig i uttryck och vad man kan/inte bör göra. Vi tittar på "Evas känslokoll", där hon förklarar lite mer ingående vad som händer i kroppen när man känner olika saker. Barnen får själva rita och berätta vad som gör att de känner olika känslor.

* I samband med FN-dagen, 24:e oktober, kommer vi att arbeta med likheter och olikheter i världen. Vi kommer också att prata om barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

* Lite längre fram kommer vi att arbeta med ett material som heter "Vännerna i Kungaskogen" som tar upp värdegrundsfrågor.

* Vi kommer även att arbeta med olika yrken. Vi kommer att prata om olika yrken, barnen kommer att få beskriva sitt drömyrke och vi kommer att titta på hur det var här på skolan förr.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet

tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback