Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06

Engelska 6 - 22/23

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Grovplanering HT22

Lärare: Niklas Eklöf

Vecka

v. 34: Skolstart!

v. 35: Review of the course, getting started on Political Party Fliers

v. 36: Political Party Fliers: Group work

v. 37: Political Party Fliers: Group work

v. 38: TBD

v. 39: Reading – The Yellow Wallpaper

v. 40: Reading – The Yellow Wallpaper

v. 41: Reading – The Yellow Wallpaper

v. 42: Halloween – Make a movie

v. 43: Programvecka

v. 44: Höstlov

v. 45: Listening - Repetition

v. 46: Listen and Present

v. 47: Listen and Present

v. 48: Debate

v. 49: Debate

v. 50: Lucia

v. 51: Reading + Listening test

v. 52: Jullov!

 

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.
 • Åsikter, idéer och erfarenheter samt etiska och existentiella frågor.
 • Teman, form och innehåll i film och skönlitteratur. Författarskap i relation till litterär epok.
 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

 • Talad engelska, även i relativt snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel föredrag, debatter, formella brev och populärvetenskapliga texter.
 • Skönlitteratur, även dikter och dramatik, såväl samtida som utdrag ur äldre verk.
 • Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna, ställa sig frågor, identifiera huvudbudskap och använda omvärldskunskap.
 • Sökning av innehåll i större textmängder, eller längre sekvenser av talad engelska, i källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och tillförlitlighet.
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ordbildning och val av ord, till exempel regionala varianter och kollokationer, i informella och formella sammanhang.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer som uttrycker till exempel orsakssammanhang och jämförelse.
 • Hur attityder, synsätt och stilnivå kommer till uttryck i talad och skriven engelska.
 • Hur den muntliga och skriftliga engelska som eleverna möter är uppbyggd för att påverka en tänkt målgrupp.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar, argumenterar, ansöker, återger och sammanfattar.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, förklara, bidra med nya infallsvinklar och anknyta till andras inlägg.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna muntliga och skriftliga framställningar för att anpassa dem efter syfte, sammanhang och genre.

Examensmålen för Samhällsvetenskapsprogrammet finner ni HÄR

Kunskapskraven finner ni nedan, uppdelat i kategorier.

 

 

Aspekt

E

D

C

B

A

Muntlig framställning

 

Speaking

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.

Interaktion

 

Interaction

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriftlig framställning

 

Writing

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.

Aspekt

E

D

C

B

A

Hörförståelse

 

Listening

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo och i mer formella sammanhang.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo och i mer formella sammanhang.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i snabbt tempo och i mer formella sammanhang. 

Läsförståelse

 

Reading

Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang. 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.

Källkritik

Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Diskuterar företeelser

Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Eleven diskuterar utförligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Swedish Party Fliers