Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Taluppfattning och huvudräkning

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 28 september 2022

Kapitel 1 i "Matematik Alfa" handlar om siffror & tal, samt de fyra räknesätten. Vi kommer även att arbeta med problemlösning och olika strategier som man kan använda.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:    

 • eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

 • eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen: 

 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform,
 • de fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal,
 • metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning, 
 • strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer,
 • formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situatio­ner.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgång.

 • Förklarande filmer. 

 • Arbeta i matteboken och med arbetsblad.

 • Extra problemlösningsuppgifter.

 • Praktiska övningar och spel.

 • Övningar på Bingel.

 

3. BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda matematiska begrepp,

 • göra beräkningar med de fyra räknesätten,

 • lösa matematiska problem. 

 

Jag kommer bedöma din förmåga genom:

 • ditt arbete på lektionerna,

 • ditt muntliga deltagande,

 • en diagnos i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback