Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Stjärnlösa nätter

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv.

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå Stjärnlösa nätter samt andra texter genom att återge läsningens innehåll och delta aktivt i diskussioner kring innehållet handling och karaktärer.
 • Du visar att du kan analysera bokens samt andra texters innehåll genom att koppla det lästa till egna erfarenheter och dina kunskaper om andra texter och omvärlden. Du visar att du kan resonera kring bokens budskap t ex genom att diskutera eller skriva kring utvalda citat eller frågeställningar.
 • Du visar att du kan samtala kring frågor om boken och andra texter. Du visar att du kan bidra till att kommunikationen fungerar bl a genom att kommentera vad andra har sagt, bygga vidare på vad andra har sagt samt genom att ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan skriva en text med argumenterande inslag, t ex en insändare.

 

 

Undervisning

 • Vi läser romanen Stjärnlösa nätter 
 • Vi tränar på att analysera genom att resonera kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi tränar på att koppla texten till oss själva, andra texter samt vår kunskap om omvärlden.
 • Vi tränar på att diskutera, hålla igång och fördjupa ett samtal samt att argumentera.
 • Vi skriver texter utifrån boken samt tränar på att skriva en text med argumenterande inslag.
 • Vi ser ev. en film på temat som vi diskuterar och använder som underlag i vårt skrivande.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och analysera boken och andra texter. 
 • Din förmåga att kommunicera muntligt, dels genom att bidra med ett innehåll och dels genom att bidra till att samtalet förs vidare och fördjupas. 
 • Din förmåga att skriva en text med argumenterande inslag. 

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Läsa och analysera
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback