Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik årskurs 7 HT-22

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Matematik använder vi hela tiden. Vi kommer att prata mycket matematik i undervisningen. Ni kommer också få använda matematiska begrepp och metoder för att kommunicera till era klasskamrater. Ofta kommer ni också att få själva arbeta fram matematiska problem som ni sedan delger resten av gruppen.

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Allmänt hur matematikboken Matte Direkt 7 fungerar

- Först gör eleven en grundkurs.
- I samråd med läraren bestämmer sig eleven om den ska arbeta med blå- eller röd kurs. Blå kurs innehåller till största del repetitionsuppgifter av grundkursen. Röd kurs introducerar vissa nya begrepp inom samma område. Som ytterligare fördjupning finns de svarta sidorna i boken.
- Eleven rättar själv sina uppgifter. Lämpligtvis 10 st uppgifter åt gången. Facit finns längst bak i boken.

Vad vi kommer att arbeta med:

Algebra

 • Använda prioriteringsreglerna
 • Tolka och skriva uttryck med variabler
 • Förenkla uttryck
 • Beräkna och förenkla parentesuttryck
 • Lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Bråk 

 • Vad är ett bråk? Vad är en andel?
 • Skriva tal i bråkform och blandad form
 • Beräkna delen av det hela
 • Jämföra bråk
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Subtrahera och addera bråk
 • Uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Procent

 • Beräkna hur mycket en viss procent av något är
 • Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
 • Beräkna hur många procent en andel är
 • Förstå och använda procent vid jämförelser
 • Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • Beräkna hur mycket 100 % är

Statistik

 • Hämta fakta ur tabeller och ruta tabeller
 • Beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd
 • Läsa av och tolka olika typer av diagram
 • Rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram
 • Presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram

 

Hur vi kommer att arbeta:

- Matematikboken Favorit matematik 7 som bas.
- Lärarledda genomgångar med elevdiskussioner.
- Arbeta enskilt.
- Diskutera i par och i grupp.
- Skriftligt prov

DETTA SKA BEDÖMAS

- Muntlig och skriftlig aktivitet bedöms löpande
- Skriftliga uppgifter
- Skriftligt prov

 


Läroplanskopplingar

Variablers användning i algebraiska uttryck, formler, ekvationer och funktioner.

Metoder för att lösa linjära ekvationer och enkla andragradsekvationer.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks generellt.

Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikhet i olika situationer. Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Kombinatoriska principer och hur de kan användas i olika situationer.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.

Funktioner och hur de används för att beskriva samband och förändring samt undersöka förändringstakt. Hur funktioner uttrycks i form av grafer, tabeller och funktionsuttryck.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I samband med problemlösning bidrar eleven till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter