Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Huset

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

"Huset" - är ett skrivprojekt där du skapar en bok med 10 kapitel. Du ska under ett antal veckor arbeta med att skriva en bok som handlar om ett hus. Huset är ett lägenhetshus med fyra lägenheter. Du ska skriva i kapitelform och kommer att få instruktioner till varje kapitel som talar om vad du ska skriva om. Samtidigt läser vi också en berättelse som handlar om ett hus. Denna kallas för ramberättelse och ska fungera som inspiration för dig.

Vad ska jag lära mig/träna på?

 • Skriva texter med ett tydligt innehåll och en röd tråd.
 • Göra beskrivningar och gestaltningar. 
 • Använda rätt skiljetecken på rätt ställe.
 • Stava.
 • Koppla bild och text.
 • Ge och ta emot kamratrespons.
 • Omarbeta/förbättra en text utifrån respons.

Hur ska jag lära mig?

 • Genomgångar/genomgångsfilmer. 
 • Få respons av kompisar samt läraren. 
 • Ge respons till kompisar. 
 • Omarbeta en text utifrån respons.
 • Skriva och rita/måla

Hur sker bedömning?

Dina kunskaper bedöms löpande under lektionstid (formativ bedömning) samt bedömning av din färdiga bok (summativ bedömning). 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback