Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Språket i fokus med babblarna

Förskolan Läckeby, Kalmar · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Babbiboo babblarna! Detta läsår arbetar vi med babblarna utifrån barnens intresse. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal-och språkutveckling.

Nuläge

Det här läsåret har vi det gemensamma temat ”språket i fokus” här på förskolan. Barnen på Tusenskönan som är i åldrarna 1-2 år har visat ett stort intresse för Babblarna, därför har vi valt att fokusera på Babblarna i den pedagogiska verksamheten. Vi vill lära känna varje Babblare och prata om dem och deras egenskaper.  Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling. Vi kommer även att introducera tecken som stöd i tal- och språkutvecklingen. 

Detta läsår kommer även vi i personalen gå läslyftet som är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Fokus kommer att ligga på språkutveckling och kommunikation.

Syfte

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner. 

Genomförande

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback