Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Solstrålens SKA

Kalendervägen 15-17 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Beskriv kortfattat innehållet i er planering i denna ingresstext.

Denna planeringsmall är utformad av Göteborgs stads förskoleförvaltning hämtat från unikum.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge.

 Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Var är vi i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad vill vi ta reda på, vad är vi nyfikna på och varför?
 • Vilka prioriterade utvecklingsområden har vi i förskolan/barngruppen just nu?

 

I dagsläget är vi ett nytt arbetslag och vi började arbetet tillsamman sedan maj. Arbetslaget består av två förskollärare och en barnskötare. På av avdelningen går 16 yngrebarn  mellan 1-2,5. Det är 10 barn gamla barn som har gått på avdelningen tidigare och 7 nya barn som är på förskolan för första gång.

Vi har haft bra föräldraaktiva dagar vid barnens första start på förskolan, där vi har påbörja ett samarbete med barnens vårdnadshavare genom ett inskolningssamtal och att de deltar tillsammans med sina barn i verksamheten. Efter ca en till två månader ska vi ha uppföljningssamtal när det gäller upplevelsen av inskolningsperioden. Under tiden skapar vi anknytning med barnen.

Vi har 16 nyfikna barn som är intresserade av att upptäcka, uppleva, utforska och uttrycka sin omvärld. upptäcka, uppleva utforska och uttrycka olika lekar, miljöer och material.

Vi vill ge barnen möjlighet att  upptäcka, uppleva utforska och uttrycka olika lekar, miljöer och material. Vi ser är bokintresse där av kommer vårt arbete grunda sig i bok och litteraturarbete och arbeta med språkförmågor som benämna, berätta och upprepa.

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå, hur ser det ut när vi nått målen.

Prioriterat målområde: Beskriv prioriterat målområde och koppling till målformuleringar och taggar för läroplanen

Avdelningsmål: att barnen får möjlighet att upptäcka, uppleva utforska och uttrycka i olika sociala sammanhang genom lekar, böcker och texter, där barnen utvecklar sitt kommunikativa språk och sin identitet för att delta i gruppen och påverka sin situation

Förväntat resultat: Beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Den förändrade förväntning: är att barnen känner sig att de blir sedda, hörda och en del av barngruppen samt att barnen göra sig förstådd och hävda sin egen rätt genom tal- och/eller kroppsspråk

- att barnen kommer in med nyckenhet 

- att barnen deltar i de lekar, aktiviteter som erbjuds 

- att barnen upptäcker sina kompisar och söker trygghet hos pedagogerna

- att barnen uttrycker de nya ord och begrepp

- Att sätta ord på sina känslor och egna åsikter

 

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: Beskriv kortfattat.

rapport: Ann Quennerstedt (Red.) Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder, 2019

Anniqa Sandell ring, Mångfaldens förskola - Flerspråkighet, omsorg och undervisning. 2020

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när?

Förskoleenheten har kommit överens att arbeta utifrån 4 basmiljöer, som vi kommer aktivt arbeta med för att ge barnen möjlighet till att utforska, upptäcka, uppleva och lära. och genom att barnen visat intresse

Ateljé - fler möjligheter till uttryck och möten med varandra, det ska alltid finnas möjlighet för mig att göra avtryck och kommunicera.

Vem kan jag bli - rollek, utklädning, material som stöttning i lek och utforskandet av sina erfarenheter av världen, relationer och kommunikation. 

Bygg och konstruktion - ett obestämt material med möjlighet till allt från matematik, teknik och fysik till fantasi, kreativitet och kommunikation.

Läsning/Böcker - både en plats för möten med böcker genom läsning och boksamtal och att böcker finns i alla miljöer för lust, inspiration och kunskapande. Högläsning och mötet med böcker är en del av processer som utmanar barnen utifrån ålder, utveckling och kognitiv förmåga till exempel genom att leka sagan, rita berättelser, diskutera texten och egna erfarenheter kring det som upplevts

Vi kommer att använda av oss Babblarna figurer, Doddo (den blå). Bobbo (den röda), Dadda (den gröna), Babba (den bruna), Diddi (den rosa) och Bibbi (den gula) som hjälper oss att utveckla språket och det kunskapsutveckling.

- en samarbete med vårdnadshavarna ska vi skapa en identitetsbok, är vi kan hjälpas åt att: upptäcka sin värld, upplevas och utforska olika dimension av sin värld och uttrycka sin värld

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Barnsyn, atmosfär, attityd och förhållningssätt.

 Hur planerar och organiserar vi undervisningen så att alla barn känner sig kompetenta och upplever att de har goda förutsättningar för att leka, lära och utvecklas?

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Fysiskt, socialt och språkligt för att främja lek, lärande, utforskande och skapande. Tillgång till material, anpassningar och tillgänglighet.

Hur kommer vi följa upp och utvärdera effekterna: vad ska dokumenteras? Vem/vilka ska dokumentera? Hur och när ska det dokumenteras och följas? 

 • Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen? den EN babblar figur, står för vissa delar i LPFÖ mål.
 • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
 • Hur ska vi ta tillvara på den spontan undervisningen?

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
 • Effekter i form av barns utveckling och lärande
 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
V. 36 Doddo kommer och hälsar på

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback