Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Samhällskunskap, Svenska, Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

av Valet 2022

Eddaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Inför valet den 11 september ska vi lära oss hur ett val går till samt vilka politiska partier vi har i Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi kommer också att ha skolval där eleverna får bilda egna partier som övriga elever på skolan får rösta på.

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de största politiska partierna är. 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik. 
 • känna igen partiernas symboler.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen
 • diskutera för- och nackdelar med demokrati/diktatur
 • bilda egna partier, gör valaffischer, tar fram ett partiprogram, ha val för resten av skolan.

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan redogöra för hur regeringen och riksdagen fungerar.
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • du visar din samarbetsförmåga i gruppen.
 • du vågar tala inför en stor grupp.

Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback