Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Zick Zack Läsrummet åk 5

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Zick Zack Läsrummet åk 5

Tid

Åk 5

Syfte

Centralt innehåll

Metod/Arbetssätt

 • Konkretisering av målen utifrån ZickZack Läsrummet

 

 • Under arbetsområdet ska eleverna få lära sig …
 • • att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga
 • ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter
 • • att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad
 • • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt
 • • använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse
 • • utveckla sitt ord- och begreppsförråd
 • • att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

 

 • Hur undervisningen kommer att gå till
 • • Före läsningen: Eleverna får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda interaktionsövningar – bildpromenader, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv.
 • • Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika
 • lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).
 • • Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på,
 • mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.

 

 • Dessa förmågor kommer att bedömas
 • • förstå syftet med texten
 • • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
 • • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
 • • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier
 • • reflektera kring sin läsning.

 

 • Hur eleven ska få visa sina förmågor
 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback