Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

ÅK2 Matematik HT22

Bergviksskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Matematikplaneringen för höstterminen 2022.

Under höstterminen kommer vi arbeta med tre av de fyra räknesätten. Vi kommer arbeta med addition, subtraktion och division. Vi kommer även arbeta med klockan, programmering, symmetri och bråk. Undervisningen kommer vara baserad på uppställning och diverse arbetshäften, filmer, kopieringsmaterial samt laborerad matematiklekar och spel. Vi kommer även använda oss av digitala läromedel som Vector, Skolplus och Elevspel.

Planen är att vi kommer ha en varierad och givande matematikinlärning som ska ligga som grund till kommande kunskaper senare i livet. 

Matematiken kommer anpassas efter den nivå som barnen ligger på, för att se till att alla utmanas och stimuleras under lektionstid.

 

Under höstterminen kommer vi arbeta med:
- Addition
- Subtraktion
- Division
- Bråkräkning
- Symmetri
- Klockan
- Programmering

 

Vi kommer göra detta genom bland annat: 
- Arbetshäften
- Matematiklekar
- Kopieringsmaterial
- Matematikspel
- Program på iPad, däribland Vector och BeeBot.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback