Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Favorit matematik 4B

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Nu arbetar vi med Favorit matematik 4B som innehåller 5 kapitel. Vi kommer att arbeta med bråk, tal i decimalform, längdenheter, stora tal och geometri.

Vad ska vi lära oss?

 • tal i bråkform, addition och subtraktion
 • tal i decimalform, addition och subtraktion
 • enheter, längd, vikt och volym
 • stora tal, multiplikation och division
 • geometri, koordinatsystem och symmetri
 • problemlösning

 Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt och i grupp
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med laborativt material 
 • lösa och diskutera problemlösningsuppgifter enskilt och i par.

Vad kommer bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

Hur ska du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och genom diagnoser/prov.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Symmetri i planet och hur symmetri kan konstrueras.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter