Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Värdegrundsarbete

Åkereds Skolväg 20 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi vill börja denna termin med att jobba med vår värdegrund. Detta för att ge barnen en gemensam grund att stå på inför framtida aktiviteter och lekar.

Kartläggning - Var är vi nu?
Vi har nu blivit en ny grupp med både tidigare barn från Gröna gruppen, barn från Röda gruppen och några nyinskolade barn. Att vara en ny grupp är roligt men också utmanande då vi vill att all barn ska känna sig inkluderade i gruppen. 

Vart vill vi?
Vi vill bygga en stark grupp med mycket gemenskap, där alla kan leka med alla. Vi vill därför ge våra barn redskap som kan vara viktiga att ha med sig i samspel med andra barn och vuxna. Vi tror på att om vi jobbar med värdegrunden i början utav läsåret så kommer det underlätta för barnen och ge ett bättre klimat på förskolan. Vi tror också att det kommer bli ett bättre samspel mellan barnen om vi skapar en gemensam utgångspunkt för hur man är en bra kompis. 

Vad vi ska jobba med kommande veckor?
Vi kommer på ett lustfyllt sätt diskutera frågan "Hur är man en bra kompis?" och komma överens om hur vi vill att vi ska vara mot varandra på förskolan. 

Hur?
Vi kommer framöver, under våra grupptillfällen, arbeta utifrån en resurs som heter Bamses kompismaterial. Materialet består av tre delar:
- Del 1. Situationsbilder med diskussionsfrågor. Vi kommer att i smågrupper diskutera sju stycken olika situationsbilder med tillhörande diskussionsfrågor. Bilderna lyfter allt ifrån mobbning till samarbete. 
- Del 2. Kompisberättelserna "Vem kan hjälpa Bamse?" och "Kurran liten". Två berättelse som handlar om vänskap, som vi kommer läsa och sedan reflektera om.
- Del 3. Affisch med kompis-luva. Vi kommer avsluta detta ämne med att göra en affisch på det vi har kommit fram till, alltså hur man är en bra kompis. Denna affisch kommer vi sedan sätta upp på väggen i vårt samlingsrum. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter