Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Ekologi- Biologi

Ribbyskolan, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I detta arbetsområde kommer ni lära er hur levande organismer samspelar (samarbetar) med den livsmiljön som de lever i.

Biologi

Ekologi

 

 

Årskurs och tidsperiod:

Årskurs: Åk 5

Tidsperiod: 1–2 veckor

 

Övergripande mål från läroplanen:

·   Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga områdena i samhällsliv och vardagsliv.

 

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

·   Kunskaper om biologins begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen

·   Förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö.

 

Centralt innehåll

Natur och miljö

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismernas anpassningar på miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några förekommande arter. 

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier med såväl analoga som digitala
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

 

Lärandemål

Eleven ska kunna:

 • Veta vad som menas med ekosystem
 • Känna till samband mellan organismer och den icke levande miljön
 • Veta vad som menas med näringskedjor
 • Veta vad som menas med näringsväv

 

Ämnesspecifika ord och begrepp

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Energi och näringsämnen
 • Fridlyst
 • Biologisk mångfald – Djur och växtliv som finns på jorden.
 • Näringskedja och näringsväv
 • Närsalter
 • Producenter, konsumenter och toppkonsumenter

 

Arbetssätt (Här beskriver du hur eleverna ska få till sig kunskaperna)

 • Eleverna läser kapitlet ”Ekologi” på Gleerups
 • Diskutera diskussionsfrågor
 • Par och grupparbeten
 • Svara på quiz

 

Anpassningar på gruppnivå (Här beskriver du hur anpassningar ser på gruppnivå)

 • Digitala läromedel
 • Vår planet
 • Möjlighet att läsa läromedlet som lättläst
 • Möjlighet till att få texter upplästa
 • Begreppslistor
 • Bildstöd och filmer
 • Gemensamma avstämningar där klassen redovisarsvar sina svardigitalt
 • Möjlighet till utmaningar inom arbetsområdet alternativt mer färdighetsträng
 • Arbeta differentierat

 

Formativ bedömning (Hur sker den formativa bedömningen?) (Avstämningar. Kamratrespons mm)

 • Exit ticket
 • Muntlig redovisning i par arbeten
 • Handuppräckning, där eleverna muntligt förklarar eller resonerar hur de har tänkt
 • Googleformulär

 

Summativ bedömning (Hur ska eleverna visa sina kunskaper i slutet av arbetsområdet?)

 • Check point

 

Bedömningsmatris

Eleven visar grundläggande/goda/mycket goda kunskaper kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss/relativt god/god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med viss/relativt god/god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven använder information som rör biologi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback