Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Argumenterande text

Ribbyskolan, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

LPP för arbetsområdet med argumenterande text.

 

Svenska

Valet- argumenterande text

 

 

Årskurs och tidsperiod:

 Årskurs: 4

Tidsperiod: 34–38 

 

Övergripande mål från läroplanen:

·   Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

·   Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande och informationsbearbetning.

 

Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

·   förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·   förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·   förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag,
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter,

Tala, lyssna och samtala

 • ·       Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • ·       Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Informationssökning och källkritik

 • ·       Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

 

Lärandemål

Språklig uppbyggnad

Jag ska kunna:

 • ·       skriva en text som passar den tänkta läsaren (mellanstadieelev)
 •  
 • ·       ha en hälsningsfras som talar om vilket parti ni är
 •  
 • ·       uttrycka en åsikt
 •  
 • ·       ha argument som förtydligar åsikten
 •  
 • ·       ha en avslutningsfras som återigen talar om vilket parti ni är
 •  
 • ·       ha stor bokstav och skiljetecken som används på rätt sätt

Språkliga drag

 • Jag ska skapa en text som innehåller:
 •  
 • ·       sambandsord för orsak
 •  
 • ·       verb i presens
 •  
 • ·       olika verb som visar en åsikt
 •  
 • ·       överdrifter
 •  
 • ·       statistik

 

Ämnesspecifika ord och begrepp

 • Verb i presens
 • Hälsningsfras
 • Avslutningsfras
 • Argument
 • Sambandsord för orsak (t.ex. därför, på grund av, alltså)
 • Verb som visar åsikt

 

Arbetssätt (Här beskriver du hur eleverna ska få till sig kunskaperna)

 • Arbeta i Träff på texten (”Argumenterande text” s.38-47) med uppgifter tillsammans
 • Läsa och skriva argumenterande texter tillsammans och enskilt
 • Samtala om olika argumenterande texter
 • Ge feedback till kamrater
 • Få feedback av kamrater
 • Utveckla texten efter feedback från kamrater

 

Anpassningar på gruppnivå (Här beskriver du hur anpassningar ser på gruppnivå)

 • Digitala läromedel
 • Möjlighet till att få texter upplästa.
 • Begreppsordlistor
 • Bildstöd
 • Möjlighet att få meningsbörjor
 • Tydliga lärandemål
 • Möjlighet att markera och kommentera i läromedlet (Anteckningar)
 • Gemensamma avstämningar där klassen redovisar sina ”svar” digitalt. Här får eleverna tips och stöd av varandra.
 • Stödmallar (checklista) vid skrivuppgifter
 • Möjlighet till utmaningar inom arbetsområdet alternativt mer färdighetsträning.

 

Formativ bedömning (Hur sker den formativa bedömningen?) (Avstämningar. Kamratrespons mm)

 • Förmåga att delge argument och delta i argumentationer i grupper eller i par
 • Förmåga att bearbeta sina texter efter feedback
 • Förmåga att i grupp och paruppgifter redogöra för ovanstående lärandemål
 • Avstämningar i form av bl.a. Exittickets och Entertickets, Korta svar på whiteboardtavlor eller ”shout it out” m.m.

 

Summativ bedömning (Hur ska eleverna visa sina kunskaper i slutet av arbetsområdet?)

 • Redovisning i form av att argumentera för varför man ska rösta på just deras parti
 • Skriva en argumenterande text individuellt utifrån språklig uppbyggnad och språkliga drag som kännetecknar en argumenterande text

 


Läroplanskopplingar

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback