Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 1

Veckans bokstav

Båtsmansskolan, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Vi kommer arbeta med en bokstav i veckan på olika sätt. Vi kommer att skriva, ljuda, titta, samarbeta och rita med fokus på en bokstav.

Veckans bokstav

Lärandemål: Eleven ska kunna säga bokstavens ljud och namn och några ord på bokstaven vid veckans slut. 

Varje vecka är den en specifik bokstav som är kopplad till Livet i bokstavslandet. Lektionsplaneringen upprepar sig vecka efter vecka, då det är tänkt att man arbetar likadant med alla bokstäver i alfabetet. 

Lektion 1: Introduktion

Lektionen startar med att titta på ett avsnitt av Livet i bokstavslandet. Efter avsnittet får eleverna fundera först själva vilken bokstav det är vi ska arbeta med. Sedan får de räcka upp handen och svara. Efter det går vi tillsammans igenom vilka ord det finns på bokstaven. Eleverna får säga de ord som de kan komma på och jag skriver upp dessa på tavlan, så att alla kan ta del av orden. Samtidigt som orden skrivs ljudar vi orden tillsammans, för att tydliggöra bokstavsljuden.  

Lektion 2: Bokstaven på olika plats

Lektionen startar med att vi upprepar vilken bokstav vi arbetar med och eleverna får nämna några ord från tidigare lektion för att repetera vilka ord det finns och hur bokstavljudet låter.  Sedan tar jag fram ”hemliga påsen”. I påsen finns det massor av ord som har veckans bokstav i början, mitten eller slutet. Då tar jag fram ett ord i taget och eleverna får fundera själva och sedan diskutera med en kompis vad de tror. Sedan svarar vi tillsammans. Här får även eleverna vara med och ljuda orden för att återigen tydliggöra bokstavsljuden men också framhäva vart vi hör veckans bokstav i ljudet. Är det i början, mitten eller slutet?

Efter några ord tillsammans får de testa parvis. Eleverna får då ett papper framför sig med de tre orden först, mitten eller sist. Vi går igenom tillsammans vilket ord som är vilket och orden ligger i rätt ordning. Därefter säger jag ett ord och de får arbeta tillsammans var de ska lägga bokstaven. 

Lektion 3: Meningar på bokstaven

Lektionen nu bygger på att använda ord de lärt sig under veckan på den bokstaven för att sedan bygga meningar tillsammans. Vi börjar först med djur på bokstaven, sedan namn, hur kan man vara, vad kan man göra och var kan man göra det. Alla dessa ord måste vara på veckans bokstav och jag skriver upp alla på tavlan i respektive kategori. Sedan får klassen rösta om vilket ord i varje kategori, t.ex. kan de bli meningen "Den lata lusen Lena letar lejon i London". 

När vi röstat fram en färdig mening får de ett ritpapper som är hälften blankt och hälften linjerat. Där ska de då skriva meningen och rita en passande bild till. För de elever som vill och kan, får de skriva egen mening alternativt flera meningar. 

Material

  • Livet i bokstavlandet avsnitt
  • Hemlig påse med ord
  • Papper med först, mitten, sist
  • Ritpapper (linjerat/blankt)

Bedömning

Formativt
Det formativa arbetet och bedömningen sker regelbundet i undervisningen. Många steg involverar läraren som hela tiden kan uppmärksamma och är delaktig i varje steg eleverna tar. Eftersom läraren känner till sin elevgrupp har den möjlighet att placera paren utifrån deras nivåer för att eleverna ska ha möjlighet att lära av varandra och väcka diskussioner.

Läraren kan ställa utmanande frågor för att hela tiden utveckla undervisningen. För en del elever kan frågorna vara för att utveckla lärandet samtidigt som andra kan behöva frågor och stöttning för att komma igång.

Läraren ger stöd till de elever som har svårt att skriva av tavlan genom att skriva ut på en lapp den meningen de ska skriva av. 

Summativt
Texten eleverna lämnar in i slutet av lektion 3 ligger till grund till den summativa bedömningen. Där ser jag hur de skriver och stavar. Jag kan se vilka som kommit ett steg längre och kan forma egna meningar, antingen med hjälp av ord på tavlan eller egna på bokstaven.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback