Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Zick Zack år 2

Gnarps skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer att arbeta med att läsa, skriva och tala i Svenska. Vi kommer att använda oss av läromedlet Zick Zack (skrivrummet & läsrummet) för åk 2.

Vad ska vi lära oss?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Skriva olika texttyper, t.ex. faktatext och berättande text.
 • Att läsa på, mellan och bortom raderna (läsförståelse).
 • Att samtala, lyssna, diskutera och presentera. 
 • Att stava och använda olika skrivregler, så som punkt och stor bokstav. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • Utgå från texterna vi läser i Zick Zack: Läsrummet.
 • Vi kommer att läsa och arbeta med olika texttyper, ex: återberättande texter, beskrivande texter, instruerande texter och förklarande texter.
 • Öva på att känna igen olika texttyper. 
 • Skriva olika typer av texter, ex faktatexter och genom att träna på skrivregler som ex stor bokstav och punkt.
 • Träna på olika läsförståelsestrategier.  
 • Arbeta både i grupp, par och enskilt.
 •  Använda Bingel

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna skriva olika texter utifrån deras specifika uppbyggnad.
 • På ett korrekt sätt kunna använda de skrivregler vi övar på, så som stor bokstav och punkt.
 • Tolka och reflektera över de texter vi läser och arbetar med.
 • Förstå en text genom att kunna läsa på, mellan och bortom raderna.
 • Att uttrycka och redogöra dina tankar kring de aktuella texterna vid samtal, gruppdiskussioner och redovisningar. 

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter