Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Hållbar utveckling NO klass 8A ht 22

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 september 2022

I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om magnetism, hur man kan skapa elektricitet, olika energiformer och hur man kan producera miljövänlig el. Vi kommer också lära oss mer om grundämnet kol och dess kretslopp i naturen. Vi kommer prata om olika typer av bränslen och vilka effekter de har på naturen. Fokus kommer bland annat att ligga på att vi ska förstå begreppet växthuseffekt, vad den beror på, vilka effekter den ger på vår natur, hur vi kan minska den för att försöka uppnå en bättre miljö!

Tidsperiod:

 • Vecka 33-51

Förmågor:

 • Du ska utveckla din förmåga att använda kunskaper i kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar.
 • Du ska kunna använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

Övergripande mål:

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

Vad ska jag lära mig?

Du ska:

Fysik

 • Veta hur magneter påverkar varandra samt veta hur ett magnetfält ser ut.
 • Veta hur man tillverkar en elektromagnet och vilka fördelar den har i jämförelse med en vanlig permanentmagnet samt vad den kan användas till.
 • Veta något om växelverkan mellan magnetism och elektricitet.
 • Veta i enkla drag hur en elmotor fungerar.
 • Veta vad som skiljer växelström från likström.
 • Veta hur en transformator är uppbyggd och vad den används till och göra beräkningar med värden på transformatorers olika lindningsvarv.
 • Veta hur elektricitet kan alstras.
 • Veta något om hur elkraft överförs från kraftverket till hemmet.
 • Veta vilka ämnen som är magnetiska.
 • Veta att när det går ström genom en ledare uppstår ett magnetfält runt ledaren.
 • Veta vad som påverkar magnetfältets styrka i en spole.
 • Veta hur ledare beter sig i ett magnetfält.
 • Veta vad som menas med begreppet induktion och vad som krävs för att alstra el genom induktion.
 • Veta hur man räknar ut effekt och energi från givna värden på spänning, ström och tid.
 • Veta vilka enheter effekt och energi har.
 • Veta hur man beräknar elkostnaden om man känner till effekten, tid och elpris.

Kemi

 • Känna till i vilka olika former kol kan förekomma samt kunna förklara kolets kretslopp.
 • Kunna ge exempel på några kolväten i gasform, flytande form och fast form.
 • Kunna ge exempel på fossila bränslen och biobränslen samt deras påverkan på växthuseffekten.
 • Kunna beskriva växthuseffekten, orsaker, konsekvenser samt åtgärder.
 • Kunna förklara hur en alkohol är uppbyggd samt ge exempel på några och dess användningsområden.
 • Känna till några organiska syror.
 • Känna till hur estrar bildas och vad de används till.
 • Kunna förklara hur de tio första kolvätena är uppbyggda (molekylformel + strukturformel)
 • Kunna utläsa information ur en strukturformel.
 • Kunna förklara skillnaden på mättade och omättade kolväten samt deras användningsområden.
 • veta vad som bildas då kolväten brinner i luft.
 • Kunna tillämpa dina kunskaper om fossila bränslen och förnybara energikällor.

Hur ska jag visa det?

 • Du deltar aktivt i undervisningen samt deltar samtal och diskussioner.
 • Du genomför de laborationer som ska göras och dokumenterar dessa.
 • Du besvarar de arbetsuppgifter som ska göras och lämnar in dem.
 • Du genomför de kunskapskontroller som sker under arbetsområdet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 

 • Laborationer och dokumentationer av dem.
 • Förklarande filmer.
 • Arbete med arbetsuppgifter till området.
 • Diskussioner om centrala ord och begrepp samt etiska ställningstaganden.
 • Arbete i digilär.

Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör fysik. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi, teknik och miljö.

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Matriser i planeringen
Matris Kemi
Matris Fysik
Uppgifter
Inlämningsuppgift glödlampan
Inlämningsuppgift glödlampan
Inlämningsuppgift i ellära
Inlämningsuppgifter i ellära
Laboration ett sätt att få spänning
Laboration elektromagnetism
Laboration magnetism
Uppgifter inom området ellära
Olika energikällor
Svar på frågorna till filmen Before the Flood
Before the flood
Kolväten
Kol, fjärrvärme och växthuseffekt
Vad bildas då ett kolvätebrinner?
Laboration magnetism
Begreppslista magnetism
Träna att föra resonemang
Laboration om magnetism
Träna att föra resonemang i kemi
Några räkneuppgifter till området växelströmslära
Undersökning av elektromagneten
Laboration elektromagnet
Begreppslista elektromagnetism
Uppgifter i ellära att besvara under vecka 49
Val av lampa
Ett sätt att få spänning
Induktion - Ett sätt att få spänning
Val av lampa
Laboration elektromagneten
Laboration ett sätt att få spänning
Laborationsrapport - Vad bildas när kolväten brinner?