Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tal och Mönster - årskurs 4 - Gleerups

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Mönster finns överallt omkring oss. I detta arbetsområde ska du få träna dig i att se och förklara mönster på olika sätt.

Målet med undervisningen är:

 • att du ska kunna upptäcka mönster i figurer och talföljder.
 • att du ska kunna jämföra och ordna tal efter storlek.
 • att du ska kunna läsa av och sätta ut tal på tallinjer.
 • att du ska kunna visa hur du gör när du löser problem.

 

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att arbeta mot målen genom att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på instruktionsfilmer.
 • göra aktiviteter i helklass och mindre grupper.
 • spela spel.
 • arbeta med uppgifter kopplade tillområdet inne på Gleerupsportalen.
 • arbeta med uppgifter kopplade till området inne på Nomp.

Elevinflytande:

 • Du kommer själv att bestämma om du vill jobba enskilt eller i par på en del uppgifter.
 • Du kommer själv att bestämma hur du vill redovisa dina kunskaper på en del uppgifter.

Bedömning:

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an arbetsuppgifterna.
 • Du bedöms utifrån resultaten på "måluppgifter" samt "Visa vad du kan" inne på Gleerupsportalen.
 • I slutet av arbetet ska du skriva ett prov som sammanfattar hela området.

Läroplanskopplingar

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen
1. Tal och räknesätt åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback