Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Processinriktat arbete läsåret 22/23

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Denna undervisnings mall omfattar barnen på avdelningen prästkragen. Syftet är att tillägna barnen en trygg grund inom flera områden, för att dem ska kunna erövra nya erfarenheter och kunskaper.

Vi ser att intresset om hållbarhet på flera olika sätt fortfarande växer stort bland barnen och därav är det något som vi kommer fortsätta med detta läsår. Vi kommer att fokusera på våra olika lärvänner; Räkne-reza, Alfa-beta, Hjärt-rud, Krea-tiva, Rör-else, Ute-ugo, Digital-doris och Lek-levi utifrån ett hållbarhets perspektiv. Vi tänker att grunden för ett livslångt lärande sker i barndomen och därav vill vi fortsätta rusta barnen för en hållbar framtid och hälsa. 

  • Vad ska läras ut? 

Det som ska läras ut är inom ramen för det processinriktade arbetat är hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen berör flera området såsom; Barnens inlärning och utveckling av olika förmågor, miljö och natur, språk och matematik samt demokrati och förståelse för andra människor. 

Alfa-beta; Litteracitet, bokstäver, språk, kommunikation, benämning, begrepp. 
Räkne-reza; Logisk tänkande, kodning, former, antal, mängder, benämningar, identifiering, kognitiv utmanande utveckling, repetition.
Hjärt-rud; Stärka individen, få en förståelse för andra känslor uppfattningar och situationer, barnens rättigheter, allas lika värde, demokrati, gemenskap och ansvar, respekt och tillit. 
Ute-ugo; Utveckla intresse för natur resurser, miljö, återvinning och återbruk, mat och restavfall.
Lek-Levi; Rollekar, gemenskap, tillit, fantasi, reflektion, kommunikation. 
Rör-else; Mat och restavfall, hälsa och välbefinnande, motorik, identitet och trygghet. 
Krea-Tiva; Färg, form, uttryckssätt, tänka utanför normen, återbruk, fantasi, samarbete, kommunikation, pröva på nya saker. 
Digital-Doris; Kodning, logiskt tänkande, adekvata digitala kompetenser. 

  • Varför?

Syftet med denna undervisning är att erbjuda barnen en trygg grund för ett livslångt lärande där erövring av kunskap och själv progression är centrala delar i barnens utveckling. 

Vi vill med denna undervisning erbjuda barnen en mångfald av erfarenheter, för att barnen ska känna sig trygga samt ha en tillit till sin egen förmåga inom flera områden. Vi ser på kunskapsbildning som en social process och där flera komponenter är centrala. Vi tänker att reflektion, sociala sammanhang och att lära tillsammans skapar dom bästa förutsättningarna för att lyckas och utvecklas. 

  • Hur ska undervisningen genomföras? 

Med tanke på ovanstående kommer undervisningen ske vid planerade tillfällen i mindre grupper samt spontan undervisning under dagens gång. Vi ser att mindre grupper ger barnen en ökad delaktighet och en möjlighet att ta mer plats samt få stöttning av en vuxen vid de tillfällen där det behövs. 

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektionen sker tillsammans med barnen med stöd av bilder och kommunikation, reflektioner sker spontant vid röda tråden och vid planerade tillfällen under undervisningen. 

Vid sidan av detta sker även en reflektion tillsammans med arbetslaget för att utveckla, avancera och utmana undervisningen och därmed barnen.

  • Av vem? 

Undervisningen utförs av personalen på avdelningen prästkragen. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback