Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Bronsäpplet Höst 2022 planering

Daggkåpan, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Hösten har kommit och med detta ett nytt läsår och nya möjligheter

Dibbers mall för undervisningsplanering 

 

Varför? 

Vad vill ni uppnå med undervisningen? Beskriv önskad effekt. Vilka förståelser och vilka förmågor är önskad effekt av undervisningen? Använd läroplanen som stöd.

 

I dagsläget består Bronsäpplet av fem gamla barn och 10 nya barn som har kommit från 2 olika avdelningar. först och främst vill vi göra at alla barn ska bli en egen grupp med en ny konstellation där alla känner sig trygga med alla , både pedagoger och barn. Bronsäpplets identitet som avdelning ska byggas upp. Vi vill att alla barnen ska vara delaktiga och kunna ge de egen inflytande och kunna påverka deras lärande under dagarna. Alla barn ska ha möjlighet för egen utveckling.

 

Vad? 

 Våra mål från läroplanen har vi taggad ned. De finns tillgängliga. 

Hur? 

Beskriv undervisningsaktiviteten i sin helhet. Använd det pedagogiska trädet som stöd för vilka undervisningsstrategier ni ska ha - för att konkretisera hur undervisningen ska genomföras.

 

Temat för första två månaderna kommer vara Hösten. Detta bestämdes på planeringsdagen och det var ett gemensamt beslut.

Under terminens gång kommer vi så småningom arbeta med alla lärvänner och vi kommer arbeta på ett transdisciplinärt sätt för att kunna underlätta lärandet.

Våra aktiviteter kommer bestå av samlingar , utflykter , språk och matematik kommer integreras i lärandet så mycket som möjligt i allt som görs på avdelningen. Sång och estetiska aktiviteter kommer vi ha ofta varje vecka.

När? 

Konkret – tid och plats. Använd tex årshjul, periodplanering, veckostruktur eller liknande för att konkretisera.

 

Vi kommer alltid att utgå utifrån vår årshjul och vi kommer skriva våra planeringar utifrån vår veckostruktur.

 

Ansvarig förskollärare 

Vem ansvarar för att följa upp att arbetet går enligt plan och att vi följer våra gemensamma överenskommelser? 

 

Bägge pedagogerna som jobbar på Bronsäpplet ska ha ansvar att aktiviteterna görs och allt följs som det ska.

 

STÖDMATERIAL UNDERVISNINGSSTRATEGIER FRÅN RÖTTERNA I TRÄDET

Upptäcka och utforska 

Aktiva vuxna 

Aktivt begreppslärande 

Vad är det barnen ska få upptäcka och utforska? Med utgångspunkt i vilket läroplansmål? Hur kan vi tydliggöra det för barnen? Hur kan lärvännerna vara en del i undervisningen?

Vilken kunskap behöver vi vuxna ha för att genomföra undervisningen?

 

Eftersom våra barn är nya kommer vi arbeta mycket med värdegrund. För att vår tema handlar om höst vill vi att barnen ska få enkla kunskaper om vädret , olika höst fenomen, vad finns på för tecken att hösten har kommit , vilka är de vanligaste färgerna som man kan associera med hösten.

Alla våra mål finns beskrivna neråt. Vi kommer genomföra olika aktiviteter för att barnen ska få alla dessa nya kunskap på ett tydligt sätt. Vår arbete kommer göras på ett transdisciplinärt sätt för att kunna ha alla lärvänner i våra undervisnings moment.

Vi pedagogerna kommer använda oss av allmänt kunskap och våra gamla erfarenheter för att kunna genomföra undervisningen.

 

Vad krävs av oss? Hur visar vi engagemang? Vilka handlingar ska vi genomföra? Hur leder vi barngruppen på ett inspirerande och utmanande sätt? Vilken förskollärare är ansvarig och följer upp det pågående arbetet? 

 

 

 

På Bronsäpplet kommer vi båda pedagogerna ha ansvaret för alla aktiviteter och se till att allt följs upp.

Vi kommer vara aktiva pedagoger genom att finnas tillgängliga för barnen. Vi ska vara närvarande och inlyssnande och vi ska försöka vår bästa att genomföra vårt arbete på ett inspirerande och utmanande sätt.

 

 

 

Vilka begrepp behöver barnen för att utforska området? Vilka begrepp vill vi introducera för barnen? Hur gör vi det? 

 

 

 

 

 

 

 

I början behöver barn begrepp som väder , årstider som vi kommer bygga på genom att introducera lite mer avancerade begrepp som hösttecken eller fenomen. Vi kommer prata om de nya begreppen på alla våra aktiviteter.

Repetition och progression 

Interaktiva samlingar och grupper 

Fysisk lek- och lärmiljö 

När sker undervisningen? Hur och vad dokumenterar vi? Vad ska vi repetera över tid?

 

 

Vi kommer genomföra undervisning dagligen men vi kommer inte kunna dokumentera ofta. Vi bestämde på planeringsdagen att vi ska ha minst en lärlogg varje månad på individnivå.

Över tiden kommer vi repetera grundliga kunskaper så att barnen ska inte glömma dessa.

 

Vad har barnen med sig för erfarenheter inom ämnesområdet? Vad ser vi att de behöver utveckla eller lära sig? Vilket är nästa steg? Vilken progression hos barnen förväntar vi oss inom området? 

 

 

 

Vilka igenkännande strukturer har vi kopplat till återkommande aktiviteter - vilka rutiner och ritualer har vi för igenkänning och trygghet? 

 

Hur planerar vi att göra barnen delaktiga i arbetet? Hur ska barnen få vara delaktiga i samlingar/gruppen?

 

Barnen kommer vara deltagande och bestämma på avdelningen tillsammans med deras pedagoger och detta gör att de är delaktiga.

 

Hur kan vi använda oss av digitala verktyg i arbetet? På vilket sätt kan vi använda oss av lärvännerna för att engagera barnen?  

 

De flesta barn känner till lärvännerna och vi kan visa de när vi jobbar med något särskilt lärvän. Vi använder oss av digitala verktyg för att kunna ta bilder på våra aktiviteter och dokumentera. Samtidigt kommer vi försöka lära barnen att använda själva alla dessa digitala verktyg för att kunna utveckla deras digitala kompetenser.

Hur ska vi planera vår lärmiljö för att främja arbetet? Hur introducerar vi och hur vårdar vi lärmiljön?

 

Vi kommer alltid anpassa vår miljön utifrån vårt tema och barnens intresse. vi kommer ha olika diskussioner med barnen för att berätta om all material och borde man ta hand om allt.

 

 

 

Frågor för förskollärarens löpande uppföljning - skriv löpande reflektionen i rutan nedan.

Exempel:  

  •  

  • Vad fungerar bra? 

  • Vilka tecken på förändrat kunnande ser vi hos barnen? 

  • Vad ser vi för tecken på önskade effekter som vi formulerade i undervisningsplaneringen?
  • Utifrån ovanstående – vad behöver förändras/förbättras i undervisningsaktiviteten/området? 

  • Vad behöver tas om hand på nästa nivå? Vad behöver rektor förändra i organisationen/förutsättningar?


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback