Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matteborgen 5A

Härrydaskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi ska jobba med Matteborgen 5A.

Vad ska vi lära oss?

 • Stora tal- att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 1-1 000 000
 • Geometri- att uppskatta och beräkna area och omkrets 
 • Geometri- att använda skala
 • Decimaltal- att använda hela, tiondelar och hundradelar i olika situationer och att storleksordna decimaltal
 • Vikt och volym- att jämföra, använda och växla inom de olika storheterna
 • Diagram och tabeller- läsa av och visa resultat av undersökningar. Räkna ut medelvärde

Hur ska vi lära oss?

 • arbeta enskilt och i grupp med olika uppgifter
 • träna begrepp i praktiska situationer
 • prata matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänker för att lösa en uppgift
 • träna olika metoder vid uträkningar
 • färdighetsträna i matematikboken

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla?

 • använda olika matematiska begrepp i bekanta sammanhang
 • beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • resonera om hur olika begrepp hör ihop
 • välja och använda rätt räknemetod för att göra olika beräkningar  

Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen
Matteborgen - 5A
Uppgifter
Diagnos 1 - Stora tal
Diagnos 2 - Geometri
Diagnos 3 - Decimaltal
Prov 1
Diagnos 4 - Vikt och volym
Diagnos 5 - Temperatur och diagram
Prov 2