Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Zick Zack Läsrummet år 5

Härrydaskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 2 september 2022

I 5:an använder vi oss utav Zick Zack läsrummet för att öka vår läsförståelse. Vi kommer möta & arbeta med olika sorters texter.

Syfte

 • att utveckla sin förmåga att läsa & analysera skönlitteratur & andra texter för olika syften
 • att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare & sammanhang.
 • att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Metod/Arbetssätt

Under arbetsområdet ska eleverna få lära sig …

 • att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter
 • att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt
 • använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse
 • utveckla sitt ord- och begreppsförråd
 • att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Före läsningen: Eleverna får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda interaktionsövningar – bilder, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv.
 • Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).
 • Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.
 • Eleverna läser andra böcker på egen hand.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • förstå syftet med texten
 • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
 • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
 • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelse-strategier
 • reflektera kring sin läsning.

Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i både vardags- och skolspråk. Flertydiga ord, ords inbördes relationer, ords klassificering i över- och underordning samt ords betydelseomfång i jämförelse med andra språk eleven kan.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med relativt god säkerhet. Eleven för också utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen
Zick Zack Läsrummet år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter