Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering1 HT22, NP

182311 Förskolan Sagobacken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Nu har höstterminen startat och dags att sätta igång med vårt projekt. Trevlig helg! Önskar vi pedagoger från Nalle Puh

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

Hur ska utbildningen genomföras?

Nu har höstterminen startat och planen är att fortsätta att arbeta med hållbarhet ur ett socialt och kulturellt perspektiv med fokus på barns röster, vi jobbar såklart alltid med att barns röster är viktiga när vi genomför våra projekt med i år lägger vi lite extra inom det området. För att göra vårt projekt tydligt, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för våra barn på avdelningen kommer vi bland annat att arbeta med några bildkort som tydliggör för barnen visuellt om vad som händer när vi t.ex slänger ett banan skal i vår kompost/papperskorg.

                                                                 

 Vår avdelning har sen tidigare ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela vår avdelning vilket även erbjuder barnen olika lärmiljöer där de på ett nyfiket och lekfullt sätt kan ta sig runt olika hörnor. Nu när höstterminen börjat kommer vi introducera nytt men även hålla vid liv förra terminens arbeten.

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

Stöd till dig som pedagog:

I materialet Riktlinjer Planering och Bedömning Farsta kommunala förskolor finns stöd i arbetet med planeringar och lärloggar. 

I Farsta kommunala förskolors material Miljörond finns stöd i arbetet med miljö och material.

I Farsta kommunala förskolors material Tygliggörande pedagogik finns stöd i arbetet med tydliggörande pedagogik.

I Farsta kommunala förskolors material Språkprogrammet finns stöd i arbetet för bland annat ett språkutvecklande arbetssätt.

Skriv era rutiner/strukturer för avdelningen och förskolan i reflektionsboken/onenote under introduktion.

Önskemål om fler läroplanskopplingar läggs med fördel in under respektive lärlogg.

Byt gärna ut Ingressbilden till en egen.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback