Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik åk 3

Torna Hällestads skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok Prima matematik åk 3.

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att tänka matematiskt och träna de grundläggande matematiska begreppen.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att öva dig genom att:

 • arbeta med praktiska övningar, spel och lekar,
 • arbeta enskilt och tillsammans,
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning,
 • ha gemensamma/enskilda genomgångar,
 • arbeta laborativt,
 • ha matteprat: Hur tänker du? 
 • arbeta i matteboken,
 • arbeta med arbetsblad,
 • arbeta med bl.a. Bingel och Nomp på iPad.

Kapitel 1 På matematikmuseum

 • Taluppfattning
 • Multiplikation och division, tabell 2 och 4
 • Olika sätt att visa tal och talsystem genom historien

Kapitel 2 Klassdiscot

 • Addition, huvudräkning och uppställning
 • Olika sätt att beskriva en matematisk händelse
 • Multiplikation och division, tabell 5 och 10
 • Att mäta och jämföra volym  

Kapitel 3 Speldagen

 • Undersöka sannolikhet
 • Statistik, tabeller och diagram
 • Multiplikation och division, tabell 3 och 6
 • Klockan analog och digital tid

Kapitel 4 Milton och Nora möblerar om

 • Jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • Subtraktion, huvudräkning och uppställning
 • Problemlösning 

Kapitel 5 Besök på brandstationen

 • Använda skala vid förminskning och förstoring
 • Använda enheter och räkna med proportionella samband
 • Matematiska likheter, algebra
 • Mer om positionssystemet och de fyra räknesätten.

Tidsplan

Vi arbetar med 3A-boken under höstterminen och under januari.

Sedan kommer vi att repetera.

Därefter följer de nationella proven.

Vi avslutar läsåret med uppföljningar och repetitioner.

 

Bedömning och dokumentation

Muntliga samtal.

Diagnoser i Prima.

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.

Nationella prov.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Slumpmässiga händelser i konkreta situationer.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback