Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Slottan år F svenska ht22

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 september 2022

I ämnet svenska under höstterminen i F-klass kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang.

Mål

 • Eleven ska kunna utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang.

Syfte

 • Eleverna ska få utveckla sin språkliga förmåga genom följande moment: 
  • Rim, ramsor och ordlekar.
  • Sånger 
  • Lyssna på sagor
  • Bokstäver och ljud
  •  

Nuläge

Förmågor

 • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang.

Undervisning

 • Vi kommer arbeta med olika sorters material:
  • Händelsebok
  • Bokstavslandet
 • Digitala verktyg som vi använder är:
  • Skolstil
  • Skolplus
 • Tillvägagångssätt:
  • EPA-modellen
 • För att både utmana och stötta eleverna kommer vi att:
  • Anpassa materialet ovan.
  • Gruppera eleverna utifrån screening.

Förväntade effekter

 • Att varje elev utvecklar sina förmågor i matematik utifrån sina förutsättningar.

Koppling till vetenskapliga teorier

 • I Nya språket lyfter (2012: 10) betonar att "språket utvecklas när det används - men inte vara inom ämnena svenska och svenska som andraspråk utan i alla ämnen och situationer."  God kunskap om bokstäverna och språkljuden lägger grunden till den senare läs- och skrivinlärningen.

Dokumentation

 • Återkommande screening för att följa elevernas matematiska utveckling.
 • Digital dokumentation med ljud och bild.
 • Dialog och reflektion med elever och pedagoger.

Referenser
Nya språket lyfter!: bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6 : enligt Lgr 11. (2012). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2474


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Digitala verktyg och medier för kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback