Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Slottsjordsskolan förskoleklass Sociala förmågor 23/24

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

I det här arbetsområdet får eleven möjlighet att träna på sina sociala förmågor.

Mål  

Eleverna ska kunna namnen på sina klasskamrater. Eleverna ska utveckla sin förmåga i att initiera och delta i gemensamma lekar. Eleverna ska utveckla sin förmåga i att lösa problem och våga pröva olika idéer.

Syfte

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.
 • Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Nuläge

 Eleverna kommer från olika förskolor och har börjat lära känna varandra i klassen. De väljer gärna kända kompisar, alla får inte vara med. Samarbetsförmågan behöver övas upp.
 

Undervisning

 • Stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.
 • Eleverna utmanas och utvecklas i olika sammanhang enskilt och gemensamt(EPA-modellen).
 • Genom att använda varierande lärmiljöer tas elevernas kunskaper och intressen tillvara.

Vi arbetar med begreppen :

 • Samarbete
 • inflytande
 • demokrati
 • rättigheter
 • skyldigheter
 • delaktighet
 • ansvar

 

Förväntade effekter

 •  Trygga elever som vågar delta i olika sammanhang.
 •  Elever som står för sin åsikt och respekterar andras åsikter.
 •  Elever som har förmågan att samarbeta med andra. 

 

Koppling till vetenskapliga teorier

      Forskning visar att elever lär i samspel med varandra (Vygotskijs sociokulturella perspektiv).

 

Dokumentation

 • Elevernas utveckling dokumenteras genom IKT, händelsebok, samtal och genom arbetsmaterial som används under arbetet.
 • Eleverna synliggör sitt eget lärande genom bilder, skrift, foton och samtal tillsammans med andra.

 

Utvärdering med reflektion och analys

 • Görs genom EPA och utgår från observation, dokumentation och samtal med eleverna.

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback