Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Detaljerad planering Höst 2022

Daggkåpan, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi kommer försöka att använda oss av alla lärvänner i vårt arbete eftersom vi vill jobba på ett transdisciplinärt sätt.

Rörelse (Rör-Else)

Syfte: 

Vi arbetar aktivt med rörelse under barnens vistelsetid på förskolan då detta utvecklar barnens motorik men även rum och kroppsuppfattningen.

Det ger också ökad koncentrationsförmåga och lättare inlärning samt förstärker den sociala förmågan på ett positivt sätt. 

Rörelselekar i olika former bidrar till att utveckla sinnena, perceptionen, känslorna, språket och till en stor del tankeverksamheten.

Barnen har lätt att uttrycka olika sinnesstämningar genom dans och rörelse.

Roliga och kreativa upplevelser av rörelse under uppväxtåren bidrar till stor del att vi fortsätter vara aktiva under resten av vårt vuxna liv.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.                                                                                          Lpfö 18

Innehåll:

 • Vi sjunger och gör rörelser till sånger och ramsor på samlingen.
 • Mini-röris i halvgrupp eller helgrupp.
 • Pedagogstyrda rörelselekar både inne och utomhus.
 • Utmaningar i skogen och i vår närmiljö samt på gården.
 • Närbelägna parker och andra lämpliga platser.
 • Fotboll och andra rörelseaktiviteter.
 • Minidisco på gården för alla Daggkåpor.

 

Innehåll:

Genomförande:

 • Vi har rörelselekar både inomhus och utomhus flera dagar i veckan.
 • Vi har även mini-röris två till tre gånger i månaden.
 • Vi leker gruppstärkande lekar med barn och pedagogerna, då vi går iväg från gården till någon lämplig närbelägen plats.
 • Vi vistas i skogen en till två gånger i veckan och där uppstår mycket spontana rörelser i barnens fria lek såsom klättra, hoppa, krypa, balansera i skogen på olika sorters underlag.
 • Vi vistas också i olika parker där olika grovmotoriska rörelser och färdigheter tränas genom att gunga, åka kana, linbana, balansera, klättra i rep med mera övas.
 • Hinderbana på gården men även i rörelserummet.
 • Vi försöker också införa yogaövningar som en del av avslappning och vila.

Analys:

 

 

 

Naturvetenskap/Teknik (Ute-Ugo)

Syfte:

Vår närhet till skogen och dess artrika djurfauna är vi mycket tacksamma för. Vi vill skapa en möjlighet för barnen att uppleva naturen med alla deras olika sinnen såsom syn, hörsel, smak, lukt, känseln samt balansen. Främst genom att se naturens olika skiftningar genom läsåret.

Att vistas i skogen skapar också en fantastisk möjlighet att träna på sin grovmotorik och finmotorik på ett naturligt sätt.

Mycket av de växter och djur som vi stöter på har nya och för barnen främmande ord/namn så ordförrådet och kunskapen utökas för varje tillfälle vi går till skogen. Alla djuren behövs för att vårt ekosystem ska fungera. 

Möjligheten att utveckla sin fantasi ökar i skogens lekar.

I skogen är jämställdhetsperspektivet bra då det inte förekommer genus i de olika materialen som används i lekarna. Alla barn får likvärdiga möjligheter oavsett könstillhörighet.

Begreppsbildningen tränas också på ett naturligt sätt till exempel framför, bakom, över, under, höger, vänster med mera.

 

 Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.                                                                                                                     Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.                                                                                                                                Lpfö 18

Innehåll:

 • Utflykter på förmiddagen till vår skog och ibland även heldagsutflykt när vädret tillåter.
 • Utflykter till våra närbelägna parker och grönområden.
 • Använder i-paden eller datorn.

Genomförande:

 • Vi går hela gruppen till skogen minst en gång i veckan. Där har vi med oss ett nytt uppdrag varje vecka som är anpassade till barnens intresse, någon av våra sex lärvännerna följer med för att presentera uppdraget och göra det hela mer spännande och roligt. Vi delar ofta upp oss i två mindre grupper där vi lagt in undervisningsmoment anpassade efter barnens kunskapsnivå och ålder. Vi pratar om och benämner alla växter och djur samt fåglar vi ser och möter på vår väg. (Ibland måste vi pedagoger leta på Google för att kunna svara på alla olika frågeställningar om djur och natur som kommer upp i stunden.)  

 

 

 

Skapande (Kreativa)

Syfte:

Bild, musik, dans och drama beskrivs i läroplanen som olika former för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar i. De sköna konsterna kan användas på tusen olika sätt, barn måste få skapa!

Estetiska läroprocesser är att lära med hela kroppen. Barnen får använda alla sina sinnen. Barn tar lättare till sig kunskap i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. 

I den skapande processen får de även bekanta sig med ett stort utbud av olika material, detta ger sinnliga upplevelser och roliga stunder.

 Det är viktigt att vi pedagoger möter barnens skapande med respekt och engagemang.

Även förmedlar barnens timmar av skapande (med till exempel en pärlplatta, eller teckning) som sedan blir liggande på hyllan utan någon som helst respekt för allt arbetet som barnet gjort. Påvisa detta för vårdnadshavare på ett positivt sätt.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.                                       Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.                                      Lpfö 18

Innehåll:

 • På förskolan skapar barnen varje dag genom att rita, klippa, måla och limma när de vill inomhus men även ute på gården ibland.
 • Vi sjunger och dansar på dagarna och använder vår kropp för att försträcka upplevelsen.
 • I hemvrån så har vi utklädningskläder, skor, väskor, dockor och en hemmiljö anpassad efter barnens storlek. Alla barnen vill gärna vara där och leka olika spännande rollekar.
 • På blåa mattan så bygger vi och materialet finns i hyllor nära till hands.
 • Vi lånar också över byggmaterial som finns på andra avdelningar längre och kortare perioder all efter barnens intresse

 

Genomförande:

 • Vi kommer att fokusera på målande med vattenfärger och hur färgerna inte blandas ihop till en enda brun röra. Samt plocka fram och undan materialet även rengöring av penslar och dylikt.
 • Vi kommer att skapa bilder utav material som naturen förser oss med på utflykterna.
 • Vi kommer att studera blåbärets olika stadier samt försöka avbilda detta i mindre grupper även insekterna som har en viktig roll i blåbärets värld.

 

 • Dockvrån är väldigt populär och vi får begränsa antalet till ca fem stycken då det ibland är alldeles för många i det lilla rummet.

 

 • Då vårt byggmaterial är mycket begränsat och också miljön behöver vi tillsammans med barnen ta ett gemensamt beslut att vi ej kan spara det byggda materialet. Tänkte att vi kan ta fina bilder som sedan kan sättas upp på väggen i hörnan.
 • Byggandet med Clics är otroligt populärt och alla barnen vill bygga.
 • De som inte bygger med Clics använder Duplo för att skapa.

Analys:

 

 

Matematik (Räkne-Reza)

Syfte: 

Vi använder oss av matematiken i vardagen och på så sätt skapar vi ett intresse för matematik hos barnen.

Vi vill ge barnen en grundläggande förståelse för olika begrepp som förekommer inom matematiken såsom symboler, antal, siffror, mätning med mera.

Barnen får möjligheten att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik, samt på ett lekfullt sätt reflektera över problemlösningar.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.                                                                                                                                                                                 Lpfö 18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.                                           Lpfö 18

           

Innehåll:

 • På förskolan jobbar vi aktivt med matematik och sätter också ord på matematiken för att underlätta begreppsuppfattningen.
 • Vi låter barnen sortera, mäta och arbeta med mönster.
 • Vi använde också siffror, antal, former och rumsuppfattning.
 • Vi har material i en mattehörna som är anpassad för åldersgruppen.
 • Vi har A4 dokument och spel med matematik tillgängliga på avdelningen.
 • Mattesagor och matteramsor och sånger både på svenska och engelska.

Genomförande:

 • I leken och i vardagssituationerna använder vi matematik. (Ett par vantar, en stövel med mera. Kan du stå först, sist eller hämta cirkeln eller rektangeln.)
 • Vi kopplar ihop siffror med rätt antal när vi utmanar barnen med matteuppdrag  i skogen.
 • På samlingen räknar vi barnen, sjunger sånger där vi använder fingrarna för att förstärka innebörden av matematik.
 • Vi ramsräknar både framlänges och baklänges till siffran 10.
 • Vi ramsräknar på engelska till siffran fem. 
 • Ibland räknar vi också på andra språk så långt vi kan till exempel finska, rumänska, franska och spanska.  Japanska när vi får hjälp av en äldre kompis. 
 • De äldre barnen i gruppen har också börjat räkna enklare addition med olika små uppgifter. Barnen som klarar uppgiften visar och guidar de som vill men inte kan.

Analys:

 

 

Språk (Alfa-Beta)

Syfte:

Språket är ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna kommunicera med vår omvärld.

Förskolan har som uppgift att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket.

Vi pedagoger vill ta till vara på alla situationer där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk, både i omsorgssituationer och i pedagogiska aktiviteter.

Vi vill även sträva mot att barnen får lite inblick och nyfikenhet för det grundläggande kunskaperna i engelska.

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

                                                                                                                                                                                             Lpfö 18  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

                                                                                                                                                                                             Lpfö 18

 

Innehåll:

 • Språket tränas med hjälp av sagor och berättelser, rim och ramsor, sång och musik, samtal i vardagen, dramatisering med mera.

Genomförande:

 • Sagoläsning i en stor grupp förekommer varje dag efter lunch. Vi reflekterar också tillsammans liksom att vi röstar om vilken nästa bok blir. Barnen får givetvis ta med sig böcker hemifrån. Läsningen  blir en naturlig del av barnens vardag och lockar dem till läsning även hemma.
 • Vår förhoppning är att biblioteket åter öppnar så vi aktivt kan gå dit och barnen får välja egna böcker.
 • Vi kommer gå till biblioteket för att låna böcker så ofta som det går.

 

Analys:

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter