Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektplan läsår 22-23, Vad är det där? Hur funkar det?

Jarlaparkens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2022

På sektion gul arbetar vi under läsår 22-23 med tema: Språk och värdegrund genom naturvetenskap.

Bakgrund:

Vi har, utifrån förra årets  utvärderingar och analys, sett att vi behöver fortsätta utveckla vår undervisning kring naturvetenskap. Vi behöver, i större  utsträckning,  låta barnen erfara och utforska olika fysikaliska och kemiska fenomen i samhället via bl.a. experiment. Vi behöver låta barnen ställa egna hypoteser, utforska/erfara för att ev. ompröva hypotes, och hitta förklaringar eller ställa sig nya frågor.

Vi, pedagoger, är medforskande. Vi behöver inte alltid ha svar. Kanske behöver vi hitta svar/förklaringar tillsammans med barnen? Vi visar genom vårt förhållningssätt hur vi söker information när vi inte ”vet” eller vill ha fördjupande förklaringar.

 

Syftet med att arbeta med språk och värdegrund genom naturvetenskap är att:

 •    Barnen ska få möjlighet att stärka sitt ordförråd med nya ord kopplade till värdegrund och naturvetenskap 

 •    Barnen ska få möjlighet att utforska och reflektera över naturvetenskapliga fenomen tillsammans med sina kompisar genom språk och kommunikation

 •     Barnen ska få möjligheter att reflektera över sitt eget och gruppens gemensamma lärande samt få möjligheter att följa och fördjupa sig i det som intresserar dom 

 •    Ge barnen förutsättningar att genom utforskande av naturvetskap få en grundläggande nyfikenhet för natur, teknik, fysik och kemi

Hur ska vi undervisa?

 • Genom aktiviteter där barnen får möjlighet att mötas, kommunicera, utmanas och inspireras av varandra. Exempelvis i våra samlingar där barnen ges möjlighet att ta del av varandras erfarenheter samt delge sina egna och när vi reflekterar tillsammans med barnen.
 • Genom att skapa möjligheter för barnen att få ta del av naturvetenskap, värdegrund och språk genom arbete i mindre grupper indelade efter barnens olika förutsättningar och behov.
 • Genom medvetna pedagoger med ett medvetet förhållningssätt och språk. 
 • Genom att använda ledord för att hålla temat levande under alla delar av dagen ex: undersöka, testa, prova m.m.
 • Genom att observera och dokumentera vilka strategier barnen använder för att visa intresse för naturvetenskap via språk och kommunikation
 • Genom att skapa möjligheter för trygga/respektfulla relationer genom närvarande aktiva pedagoger, som uppmärksammar och utmanar barnens kompetenser. 

Frågeställningar vi vill fördjupa oss i tillsammans med barnen:

 • Undersöka: vad är det för något? Upptäcka, sortera, jämföra, likheter/olikheter, hur känns, smakar, luktar, reagerar, beter sig materialet?
 • Undran: Vad händer om? Hur fungerar det här?
 • Kommer det hända igen?
 • Utgår från ett ”problem”, utforskande, prövande, samlande, sorterande, hypoteser

 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback