Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi, Biologi

·

Årskurs:

4

NO åk 4

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vad är NO? Hur började allt? Vilken betydelse har växter och djur för oss människor? Varifrån kommer all energi, och hur kan vi egentligen förutspå vädret? Allt detta och mycket mer kommer vi att lära oss om under detta läsår.

Innehåll

Vi kommer att utgå från läroboken "Lära NO åk 4" där vi kommer att arbeta med arbetsområdena:

 • Vad är NO? (Bi)
 • Växter  (Bi, Ke)                               Höstterminen
 • Djur  (Bi)

 

 • Grundläggande kemi  (Ke)
 • Luft  (Ke)                                         Vårterminen
 • Energi  (Fy, Ke)
 • Värme och väder  (Fy)

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • skriva texter
 • se på filmer
 • göra experiment
 • ha diskussioner i mindre grupper och i helklass
 • lyssna på genomgångar
 • göra individuellt arbete/pararbete
 • träna på dokumentation
 • göra praktiska övningar

 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och texter
 • utveckla dina svar och om du för ämnet framåt
 • prata om dina resultat med hjälp av dina skisser, modeller och texter

Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och nederbörd uppstår.

Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödena med hjälp av olika värmeledande och isolerande material.

Några instrument samt hur de används för att mäta fysikaliska storheter, till exempel temperatur och kraft.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Kritisk granskning och användning av information som rör fysik.

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Kritisk granskning och användning av information som rör kemi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback