Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

F

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Syfte De målen från syftet i Lgr 22 som planeringen har utgått ifrån. Kopplingar till läroplan Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

PP

Modersmål i Albanska (Shqip)


http://skolbanken.unikum.net/unikum/content/lpp/2306384470_1440074012130_scaled.png

Viktighet av modersmål är att bevara språket. Detta ska vi göra genom att: inrikta oss på att utveckla vårt sätt att skriva och uttrycka oss på ett livligt och detaljerat sätt och med ett korrekt skrivspråk. Vi fokuserar på att förstå vad vi läser och vad det lästa betyder samt kunna uttrycka detta muntligt och skriftligt.     

                           Syfte

 • Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Kopplingar till läroplan

Innehåll

 

Pedagogisk Planering, åk 7/9

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

 

Genom undervisningen kommer eleverna att träffa följande innehåll: 

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från oli­ka medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att ur­­skilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.

 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud sam­spelar.

 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med sven­s­kan.

 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

 • Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tan­kar, känslor, åsikter och aktuella händelser.

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exem­pel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sam­man­hang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Genom undervisningen kommer du att möta följande innehåll:

 

 • Läsa olika typer av texter och analysera muntligt. dvs. lära dig olika strategier för att kunna läsa, förstå och tolka rätt texternas budskap

 • Träna dig på att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Samtala och diskussion om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tan­kar, känslor, åsikter och aktuella händelser

 • Grammatik (adjektiv, pronomen, substantiv, meningens uppbyggnad). Feminin och maskulin, plural, singular, synonymer, motsatser, ord på rätt sätt genom att jobba med diktamen, 

 • Träna på begrepp som uttrycker känslor och åsikter och som är viktiga i ditt sammanhang när du skriver filmanalys mm.

Arbetsformer och material

 Material: lärobok, övningsbok, litterära verk, autentisk material i form av tidningar, tv program, arbetsblad, CD-skiva, film, stencil, språkprogram på nätet. 

Böcker; Nivå 3: Unë dhe të tjerët, Niveli 3, Një botë për të gjithë, Niveli 3, Gjuha shqipe, Niveli III, Stnc.

 

Jag kommer att bedöma.

 • Din förmåga att läsa, tala enskild och i grupp, framföra grupparbetet, samarbeta, initiativförmåga att läsa, tala enskilt ord du lärt dig.

 • Din förmåga att tala och kommunicera på albanska.

 • Din förmåga att förstå när Albanska talas.

 • Din förmåga att förstå och skriva på albanska texter.

 • Att du kan föra en diskussion genom att lyssna på andras åsikter och framföra dina egna, motivera och försvara din ståndpunkt.OBS!
• Bedömning sker genom er aktivitet under lektionerna, delprov och hemläxor.

Modersmål                                                                                     Matris 7-9

 

LÄSA

1. Läsa med flyt

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Högläsning

Fastnar mycket i läsning av olika texter

Fastnar bara ibland i läsning av olika texter

Fastnar sällan i läsning av olika texter

Fastnar aldrig i läsning av olika texter

Uttal och betoning

Kan uttala och betona till viss del

Kan uttala och betona relativt väl

Kan uttala och betona på ett utvecklat sätt

Kan uttala och betona på ett välutvecklat sätt

Rättar sig själv vid läsning

Läser utan reaktion när ord läses fel

Läser och reagerar när ord läses fel om sammanhanget går förlorat

 

Har förståelse för ord som läses fel och rättar sig själv

 

2. Välja och använda lässtrategi

Behöver tydligt stöd för att hitta egna och fungerande lässtrategier vid läsning av olika typer av texter

Har till viss del egna och fungerande lässtrategier vid läsning av olika typer av texter

Har utvecklade och fungerande lässtrategier vid läsning av olika typer av texter

Har väl utvecklade och fungerande lässtrategier vid läsning av olika typer av texter

 

3. Visa läsförståelse

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Förståelse av en text

Följer med handlingen när någon läser/vid egen läsning. Tappar ofta tråden.

Förstår texten när någon läser/vid egen läsning. Tappar tråden ibland

Förstår texten till viss del vid egen läsning/när någon läser. Tappar sällan tråden

Förstår texten helt vid egen läsning/när någon läser. Tappar aldrig tråden

Läser på och mellan rader

Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten med stöd av läraren

Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten och till viss del till det som står mellan raderna

Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten och på ett utvecklat sätt till det som står mellan raderna

Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten och på ett välutvecklat sätt till det som står mellan raderna

Ämnesrelaterade ord och begrepp

Har begränsat ordförråd

Har ganska bra ordförråd

Har bra ordförråd

Har stort ordförråd

 

4. Göra sammanfattningar

Sammanfattar texten med stöd. Visar till viss del förståelse för händelsernas följd 

Sammanfattar texten relativt självständigt. Förstår hur händelserna hänger samman

Sammanfattar texten på ett utvecklat sätt. Förstår vilka delar av budskapet i texten som är centrala

Sammanfattar texten på ett välutvecklat sätt. Resonerar och drar slutsatser av det centrala budskapet i texten

 

5. Tolka och resonerar om texters budskap

Resonemanget är enkelt och till viss del underbyggda med fakta

Resonemanget är underbyggt med fakta och utvecklat i en del tankar

Resonemang är väl underbyggt med fakta och utvecklat i flera tankar som man reflekterat över

Använder egna reflektioner för att utveckla resonemanget ytterligareSKRIVA

6. Skriva olika texter med språklig variation

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Textens genre

Försöker att följa genrens mönster för innehåll, struktur och språk.                       

Följer på ett enkelt sätt

genrens mönster för innehåll, struktur och språk.

Följer genrens mönster för innehåll, struktur och språk på ett utvecklat sätt.

Följer genrens mönster för innehåll, struktur och språk på ett välutvecklat och kreativt sätt.

Ordval

Ordvalet är inte så varierat och inte alltid passar för textens syfte och mottagare.

Texten visar viss variation i ordval och passar delvis för textens syfte och mottagare.

Texten visar variation i ordval och passar för textens syfte och mottagare.

Texten visar väl variation av ordval och är väl anpassat för textens syfte och mottagare.


7. Anpassar innehåll och språk till situationer

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Textens helhet

Textens uppbyggnad är otydlig. 

Röd tråd saknas.

Textens uppbyggnad är i huvudsak tydlig. Röd tråd finns dvs texten kan läsas från början till slut.

 

Textens uppbyggnad är tydlig och genomtänkt.

Röda tråden är tydlig genom hela texten.

Textens uppbyggnad är tydlig, genomtänkt och välvald för ämnet.

Röda tråden är tydlig och klar genom hela texten.

 

8. Beskrivningar och berättarstruktur

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Stavning

Stavar inte rätt, gör systematiska stavfel.

Stavar delvis rätt, gör vissa systematiska stavfel.

Stavar rätt de flesta ord, gör inga systematiska stavfel.

Stavar alltid rätt även vid stavning av okända ord.

Användning av tecken

Använder sällan tecken på lämpligt sätt.

Använder ibland tecken på lämpligt sätt.

Använder ofta tecken på lämpligt sätt.

Använder en variation av tecken på lämpligt sätt.

Styckeindelning

Styckeindelning förekommer inte.

Styckeindelning förekommer delvis.

Styckeindelning fungerar väl.

Styckeindelningen är genomtänkt och fungerar mycket väl.

 

9. Föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Översättning

Modersmåls Uppbyggnad

Använder inte alltid fungerande meningsbyggnad vid översättning och jämförelse mellan modersmålet och svenska

Använder delvis fungerande meningsbyggnad vid översättning och jämförelse mellan modersmålet och svenska

Använder fungerande meningsbyggnad vid översättning. Gör jämförelse och drar slutsatser mellan modersmålet och svenska

Använder välfungerande meningsbyggnad vid översättning. Gör jämförelser och drar slutsatser på ett välutvecklat sätt mellan modersmålet och svenska
Tala, lyssna och samtala

10. Samtala om och

diskutera olika ämnenSteg 1Steg 2Steg 3Steg 4

 

Eleven kan samtala och diskutera med hjälp av lärarstöd. Vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk är enkelt.

Eleven kan samtala och diskutera på ett enkelt sätt i olika ämnen. Vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk är korrekt och förståeligt.

Eleven kan samtala och diskutera på ett utvecklat sätt i olika ämnen. Vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk är rikt och nyanserat.

Eleven kan samtala och diskutera på ett välutvecklat sätt i olika ämnen. Vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk är rikt och nyanserat.

11. Ställa frågor och

jämföra åsikter

       

Framföra egna

åsikter

Eleven deltar i samtalet på ett enkelt sätt om olika ämnesområden. Ställer och besvarar enkla frågor vilka delvis leder till diskussion,

Eleven deltar i samtalet om olika ämnesområden. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.

Eleven deltar i samtalet om olika ämnesområden. Ställer och besvarar frågor samt följdfrågor för att föra samtalet vidare.

Eleven inleder och deltar i samtalet om olika ämnesområden. Ställer och besvarar frågor samt följdfrågor för att föra samtalet vidare
Jämföra åsikter

Eleven framför egna åsikter.

Eleven framför sina åsikter och lyssnar på andras åsikter.

Eleven lyssnar på andra och jämför sina åsikter.

Eleven förklarar och försvarar åsikter samt bemöter andras argument.

12. Förbereda och

genomföra muntliga framställningar

       

Innehåll


struktur/inledning, handling, avslutning/

Elevens muntliga presentation är relativt enkel. Eleven förstår innehållet och presentationen har viss struktur.

Elevens muntliga presentation är enkelt uppbyggd. Eleven förstår innehållet med fungerande struktur.

Elevens muntliga presentation är utvecklad och har ett tydligt och bra innehåll samt väl fungerande struktur.

Elevens muntliga presentation är väl utvecklad och har ett tydligt och bra innehåll, strukturen är mycket välfungerande. 

Syfte


Mottagare

Elevens presentation är delvis anpassad till syftet och mottagaren, så att mottagaren förstår till viss del.

Elevens presentation är anpassad till syftet och mottagaren, så att mottagaren förstår.

Elevens presentation är väl anpassad till syftet och mottagaren, så att mottagaren förstår och nya tankar väcks.

Elevens presentation är mycket väl anpassad till syftet och mottagaren, så att mottagaren förstår och diskussioner väcks

13. Föra och resonera kring kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till  

modersmålet.

Eleven resonerar till viss del kring det upplevda.

Eleven resonerar på ett enkelt sätt kring det upplevda.

Eleven resonerar på ett utvecklat sätt kring det upplevda.

Eleven resonerar på ett välutvecklat sätt kring det upplevda.

14. Göra jämförelse med egna

Erfarenheter och dra slutsatser om orsak och verkan.

Eleven framför egna åsikter utan att kunna motivera. Försöker göra jämförelser.

Eleven framför egna tankar och åsikter och ger enkla motiveringar Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.

Eleven gör jämförelser och dra egna slutsatser utifrån tankar och egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper.

Eleven reflekterar kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback