Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Singma matematik åk 1 läsår 22/23

Sånnaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Du får möjlighet att i varje lektion utveckla din:

 • problemlösningsförmåga
 • begreppsförmåga
 • metodförmåga
 • resonemangsförmåga
 • kommunikationsförmåga

Detta ska du lära dig:

 • Kunna använda talen 0-100, talgrannar, jämföra och storleksordna, udda och jämna tal, talföljder och talsorter.
 • Kunna addera och subtrahera talen 0-40.
 • Kunna använda sig av olika strategier vid problemlösning.
 • Kunna namnge och beskriva former samt beskriva mönster.
 • Kunna jämföra, uppskatta längd och höjd och mäta i cm.
 • Kunna multiplicera och dividera i lika stora grupper.
 • Kunna dubblera och halvera.
 • Kunna använda ordningstal och lägesord.
 • Kunna klockan hel och halv timme och uppskatta tid och tidsordning.
 • Kunna veckodagar och månader.
 • Kunna jämföra, uppskatta och mäta massa i kg.
 • Kunna läsa av och beskriva tabeller och diagram och skapa egna.

Så här arbetar vi:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid beräkningar och vid problemlösning
 • arbeta enskilt och med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel
 • färdighetsträna i Bingel eller Skolplus (digitalt lärverktyg)

 

Så här kommer pedagogen att kunna bedöma dig:

 • genom visad aktivitet vid diskussioner och det dagliga matematiska arbetet.
 • genom visad kunskap i kunskapsloggen.
 • genom visad kunskap på lektioner samt prov. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Singma matematik åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback