Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska årskurs 2

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Under läsåret får du möjlighet att läsa olika texter, både enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer att träna på att du ska bli säkrare på att stava och att skriva olika sorters texter, till exempel berättande och beskrivande texter. Du kommer även få öva dig på att tala och lyssna.

Så här kommer vi att arbeta:

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

 

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker på biblioteket.
 • ha tyst läsning.
 • läsa för varandra.
 • läsa olika slags texter och svara på frågor om innehållet (Läsförståelse blå och grön)
 • ha läs- och skrivläxa.
 • bearbeta texter.
 • få skriftliga instruktioner.
 • arbeta med läsförståelse.
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema.
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter.

 

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter.
 • skriva olika typer av texter.
 • skriva bokrecensioner.
 • skriva till bilder.
 • ha gemensamma genomgångar om skrivregler.
 • arbeta med rättstavning.
 • arbeta med språkövningar.

 

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling.
 • samtala om vardagliga händelser.
 • ha genomgångar i olika ämnen.
 • redovisa olika arbeten.
 • ha klassråd.

 

Jag kommer kontinuerligt att bedöma din förmåga:

 • att läsa olika typer av texter
 • att skriva hela meningar, med stor bokstav och punkt
 • att stava ljudenliga ord (ng, e/ä, o/å samt dubbeltecknade ord) och skriva olika typer av texter, både för hand och digitalt
 • att muntligt redovisa olika arbeten och kunna berätta om vardagliga saker

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Ords böjningsformer och meningsbyggnad med sambandsord, i jämförelse med andra språk eleven kan. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära och för eleven kända texter.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med andra språk eleven kan.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt utbyggnad med enkla miljö- och personbeskrivningar. Texternas ord och uttryck.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall, kroppsspråk och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Ord och begrepp för att benämna elevnära händelser och föremål i elevens vardag. Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med andra språk eleven kan, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback