Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Trygghet ht-22

Östhammar kommuns nätverk i förskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet.

Avdelningens mål

  • Att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och väl bemötta på vår förskola.
  • Att alla barn ska känna sig trygga, må bra och utvecklas i en trygg och lärorik miljö både inne och ute på förskolan.
  • Att alla barn, pedagoger och vårdnadshavare lär känna varandra och utifrån detta lägger grunden för ett gott samarbete.
  • Att alla barn, pedagoger och vårdnadshavare känner sig väl förtrogna och trygga i våra dagliga struktur och rutiner.

Aktivitet

Just i början av terminen handlar förskolan för alla, oavsett om vi är nya eller gamla på kotten om att "skapa grupp". Pedagogerna arbetar medvetet att skapa inte bara en grupp utan många olika som tillsammans bildar helheten. "Förskolan Granen". Vi skapar gruppkänsla och trygghet. För en del barn är det här första året på förskola, eller första året på just den här avdelningen. För andra är det samma förskola som vanligt, fast ändå inte - Man har fått nya kompisar och blivit ett år äldre. Man har kanske fått en ny vuxen som leder ens grupp även om kompisarna är de vanliga. Vårt mål är att alla ska bli en del av en helhet, att alla är lika viktiga för att VI ska vara VI.

Vi eftersträvar tydlig struktur och till vår hjälp använder vi oss av bilder i år vardag.

Vi kommer att arbeta med olika teman under hösten och utifrån dessa få olika uppdrag som bygger på samarbete och på detta sätt skapa trygghet och gemenskap i gruppen. I dessa teman ingår även skapande tillsammans i våra olika åldersgrupper.

Vi ska också använda oss av "kompissolen" och aktualisera våra kompisregler samt skapa nya strålar. Vi kommer också att titta på "Ugglan och kompisproblemen" vilket är en serie olika avsnitt från UR som vi tänker använda oss av i våra samtal kring ämnet tillsammans alla på förskolan. Vi läser och diskuterar även kompisböckerna om Kanin och Igelkott.

Vi kommer också att fokusera på "Jaget"  b.la göra självporträtt och vår första bokstav i vårt namn samt fylla på pärlor på våra egna längdfigurer för att se hur mycket vi vuxit.

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar pågående under terminen med trygghet. Vi har planerade aktiviteter där barn och pedagoger leker och samarbetar med varandra för att skapa respekt och trygghet och en god gruppkänsla. Vi väljer att fokusera på det sociala aspekterna inom hållbar utveckling, hållbara relationer. Då vi ser utifrån observationer att barnen behöver utveckla ett socialt samspel samt respekt till varandra och utveckla empati och förstå rätten att få vara och tycka olika.

Arbetet pågår på avdelningarna och tillsammans med hela förskolan. Vi arbetar även utifrån vårt dokumentationsverktyg mot diskriminering och kränkande behandling, detta för att samtliga på förskolan ska kunna känna sig trygga och ha trygga relationer mellan oss alla, barn som vuxna.  Även genom ett gott samarbete med er vårdnadshavare bidrar till tryggare barn. 

 

Vi ska enligt lag arbeta utifrån Barnkonventionen. Och inom detta målområde berör vi Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Anna Hellberg skriver i sin artikel, Främjande relationsarbete förebygger kränkningar, på Förskole forum (2019), att det är av vikt att förskolepersonal aktivt benämner känslor och upplevelser hos barnen för att stötta dem i deras känslomässiga utveckling och förståelse. ”De empatiska och relationella förmågorna grundas i barnets förmåga att förstå sig själv och kommunicera sitt inre tillstånd till omvärlden”.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback