Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoplanering Forssjö, vecka 37

Forssjö fritidshem, Katrineholm · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Utifrån vårt tema "vänskap" som jobbar vi med att varje elev ska få möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Utdrag från läroplanen kap 4 Fritidshemmet.

Veckoplanering för Kråkan & Måsen, vecka: 37

Måndag 12/9  

Måsen: Lek ute

Kråkan: Idrottshallen Harry Potter.

Tisdag 13/9  

Måsen: Vänskapstema, Vi ser på serien Djuren på Djuris, därefter diskuterar vi utifrån avsnittet. En serie på UR där det handlar om fyra kompisar på förskolan Djuris. Vänskap kan vara svårt. Hur blir man egentligen en bra kompis? Serien utgår från arbete kring värdegrund, stärka barnens  relationer i gruppen, hantera konflikter och reflektera till olika sorters känslor.

Kråkan: Vänskapstema, rundpingis.

Onsdag 14/9

Måsen: Vänskapstema, pyssel.

Kråkan: Mimmis lekpark

Torsdag 15/9 

Måsen: Vi går till idrottshallen och lekar olika lekar.

Kråkan: Vänskapstema, Vi ser på serien "Berätta för mig" därefter diskuterar vi utifrån avsnittet.En serie på UR som handlar om Rodde som berättar för sin syster Julia orm olika situationer som inträffar i skolan. Serien bygger på hur man kan motverka mobbing, vilken roll man själv spelar i samvaron med sina kompisar i klassen och på fritids samt sina nära vänner. Den påvisar också på hur viktigt det är all eleven kan lita på föräldrar, skolan- och fritidspersonal att de har ansvar att stötta och hjälpa vid mobbing.

Fredag 16/9 

Måsen: Vi går till Mimmis lekpark och leker och äter mellanmål. Vi går ca 13.30 och är tillbaka på fritids ca 15.30

Kråkan: Fri lek ute.


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback