Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Människokroppen, arvet, genteknik och evolution 9B

Sätraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Människokroppen är en fantastisk maskin. Mängder av ben, muskler och organ samarbetar för att du ska kunna fungera i vardagen. Det är alltid bra veta hur du har fått dina egenskaper.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska ha

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Efter detta arbetsområde ska du

 • känna till funktionen hos hud, skelett och muskler
 • kunna redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen och hur de samarbetar för att bryta ner födan.
 • kunna förklara vad vår kropp behöver syre till.
 • kunna redogöra för utsöndringsorgan och hur dina njurar fungerar.
 • kunna förklara hur vårt immunförsvar fungerar. 
 • kunna redogöra för våra sinnen och deras uppgift.
 • kunna beskriva hur nervsystemet är uppbyggt samt hur en reflex fungerar. 
 • kunna beskriva hur en hjärna är uppbyggd.
 • kunna förklara vad är en hormon, var i kroppen tillverkas dem och vilka uppgift har olika hormoner 
 • kunna beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 • kunna redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.
 • kunna redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
 • kunna redogöra för hur bakterier och virus fungerar, samt hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar.
 • kunna några av cellens organeller och deras funktioner.
 • kunna förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktioner. 
 • kunna beskriva hur en celldelning går till 
 • kunna beskriva hur vi ärver våra gener och skillnad mellan dominanta och vikande anlag är.
 • beskriva vad en mutation är och vad kan den leda till. 
 • kunna ge exempel på att miljöförändringar påverkar levande organismer.
 • kunna beskriva hur anpassningar till miljö sker 
 • kunna förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter 
 • kunna ge exempel på den genetiska  variationer betydelse 
 • kunna namnge några steg i människans utveckling 
 • kunna förklara vad bioteknik och skillnaden mellan bioteknik och växt och djurförädling 
 • kunna förklara vad genteknik och GMO betyder 
 •  

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funk­tion och samverkan.
 • Virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur infek­tionssjukdomar kan förebyggas och behandlas.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
 • livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö. 
 • några gentekniska metoder samt möjligheter, risker och etiska frågor kopplade till genteknik. 
 • informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentationer och ställningstagande i aktuella frågor som rör miljö och hälsa   

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formu­lering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska fram­växt, användbarhet och föränderlighet.

Arbetssätt

Du kommer bland annat att få arbeta med texter, frågor, diskussioner, filmer och undersökningar.

Redovisning

Du kommer att redovisa dina kunskaper med

 • ett prov
 • labbrapport
 • olika texter att granska

Tänk på att du kan visa dina kunskaper på alla lektioner genom att vara aktiv i skolarbetet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Biologi Lgr 22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback