Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering - Hållbarhet

Humlans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Utbilda kommande samhällsmedborgare om vikten att värna om vår miljö och genom detta få in läroplanens mål.

Arbetsområde/tema/projekt: Hållbarhet 

Tidsperiod: Hösten -22 och våren -23

Förskolans namn: Humlans förskola 

Grupp: Majdalen

Barnens ålder: 1-5

År och datum: 2022-2023

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk, social som miljömässig.

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill att barnen ska utveckla kunskaper och intresse för en hållbar utveckling och aktivt delta i samhället för att se sambanden mellan naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Målet med detta arbete är att göra barnen uppmärksam på de olika områden där de kan göra skillnad inom hållbarhet. Pedagogerna observerar barnen för att ta reda på deras förkunskaper, samt för att kunna utmana dem vidare utifrån intresse. Barnen blir delaktiga genom pedagogisk dokumentation, bilder, reflektioner tillsammans med varandra och återkoppling från undervisningstillfällen. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Bilder och texter sätts upp på vår dokumentationsvägg och läggs ut som glimt i Unikum. Vi kommer systematiskt reflektera över lärandet och skriva här i Unikum. Ansvariga för undervisningen är pedagogerna på avdelningen

Planeringen upprättad av:

Pedagoger på Majdalen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback