Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Koll på matematik 3A

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Välkommen till matematikens värld där vi utgår från läromedlet Koll på matematik.

 

Bedömning:

Bedömer din förmåga att hantera 

 • volym (liter, deciliter och milliliter).
 • hela tusental.
 • problemlösning.
 • algebra (likheter och ekvationer).
 • symmetri.
 • olika strategier i addition och subtraktion.
 • skala.
 • tidsskillnad.
 • digital tid.
 • multiplikation.
 • division.
 • mönster.
 • omkrets.
 • area.
 • vikt (gram och kilo).
 • temperatur.
 • tabeller och diagram.
 • tal i bråkform.
 • avrundning.
 • överslagsräkning.

Genom:

 • samtal.
 • diagnoser.
 • observation.
 • grupparbeten.
 • enskilt arbete i matematikboken.

Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 3A.
 • digitala övningar med hjälp av Bingel och Matteappen (Magma)
 • praktiska övningar.
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • Problemlösning i smågrupper och helklass
 • Mattefilmer

Läroplanskopplingar

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Matematik åk 1 - 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback