Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Den magiska kulan, åk 1 läsår 22/23

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under en stor del av läsåret kommer vi att arbeta med "Den magiska kulan" i svenska.

Mål

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstäver.
 • koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet.

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäverna rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa i Den magiska kulans läsebok tillsammans i grupp.
 • lyssna på innehållet som läraren läser för hela klassen och diskutera innehållet.
 • genom läsningen skapa strategier som underlättar läsningen hos eleverna, som att träna på vanligt förekommande ordbilder.
 • arbeta i ett skrivhäfte med tydlig progression där eleverna får möta alfabetets alla bokstäver men även succesivt lära sig skriva enkla ord och meningar. 
 • arbeta med läsförståelse.
 • läsa läsläxa hemma samt arbeta i läxboken.

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • Du visar vad du lärt dig under läsningen i din grupp.
 • Hur aktiv du är under lektionerna. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback