Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk. 4

Bosgårdsskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att enskilt och tillsammans med andra:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik
- använda och förklara olika matematiska begrepp
- välja rätt räknemetod
- samtala och redogöra för hur du tänker när du gjort en beräkning eller kommit fram till en slutsats

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- använda dig av de fyra räknesätten
- lösa enkla problem 
- visa dina uträkningar så andra kan följa din tanke
- se om ett svar är rimligt
- förstå, beskriva och använda matematiska begrepp
- välja effektiva metoder för att göra olika beräkningar
- föra och följa matematiska resonemang

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer enskilt och tillsammans med andra göra: 

- laborationer
- jobba i läroboken
- lösa problem
- använda olika appar 
- diagnoser och prov
- delta i matematiksamtal
- räkna med miniräknare
- spela spel och leka lekar
- göra undersökningar


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Metoder, däribland algebraiska, för att lösa enkla ekvationer.

Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter