Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Nallebo - Pedagogisk planering ht22

Snömannens förskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Team Hertsöns förskolor - Dungen, Kullen, Snömannen och Ängen samverkar i gemensamt projekt "Hållbar framtid". Vi avser att arbeta med projektet under flera läsår och startar med fokusområde "Hållbar social utveckling".

Bakgrund:

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen." (Lpfö, 2021)

 

Syfte:

Att barnen känner sig trygga, tar hänsyn till andra människor och miljön.

 

Mål:

Vi når god måluppfyllelse när barnen har förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Målkriterier:

Genom observationer i sociala sammanhang och dokumentation av utförda aktiviteter.

Vi vill att barnen kan varandras namn, att de lyssnar på varandra, tar egna initiativ att bjuda in varandra i leken.

Barnens inflytande och delaktighet:

Genom observationer och samtal med barnen kan vi ta reda på vad som intresserar dom. Vi utgår ifrån barnens utvecklingsnivå när vi erbjuder de lekmaterial och aktiviteter. Införskaffa lekmaterial utifrån barnen intressen. 

Alla i arbetslaget ansvarar för detta.

Barnens lärande:

Genom lärloggar/dokumentationer i Unikum. Genom samtal med barnen och vårdnadshavarna, i den dagliga verksamheten och under utvecklingssamtalet. 

Aktiviteter:

Vi tänker använda samlingen på olika sätt. I början av hösten har vi en gemensam samling med alla barn. Vi kan komma att dela upp barnen i två samlingar. Detta sker innan lunchen.

Planera aktiviteter med barnen som är vakna efter lunch.

 

 

Pedagogisk dokumentation:

Genomförande/Uppföljning:

Observationer, Dokumentation, Lärloggar, Reflektion, Analys

Reflektionsfrågor:

Görs efter publicering av er pedagogisk planering, i avsett utrymme under planeringen.

Reflektionsfrågorna kopieras och klistras in i utrymmet under den pedagogiska planeringen, då det är enbart pedagogerna som ska kunna se dessa.

 • Vad hände? Vad undersökte barnen? Vad sa och gjorde barnen?
 • Vad upplevde barnen som det viktigaste?
 • Vad tycker barnen att vi har missat att ta med i dokumentationen?
 • Vad vill barnen prova nästa gång?
 • Vad har vi fått syn på?
 • Hur går vi vidare?

Analysfrågor:

Analysfrågorna kopieras och klistras in i utrymmet under den pedagogiska planeringen, då det är enbart pedagogerna som ska kunna se dessa.

 • Vad behöver vi utveckla i arbetslaget?
 • Vad kan vi bli bättre på? 
 • Vad har vi missat?
 • Möter våra pedagogiska miljöer det vi vill uppnå?
 • Måluppfyllelse? Når vi vårt/våra mål? 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter